Navigácia

Projekty našej školy

„Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2“

SOŠ technická Galanta sa zapojila do projektu (projekt_tt2.pdf) s víziou „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ technickej v Galante“. Základným cieľom je prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce podporou kľúčových gramotností (čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, jazykové zručnosti a IKT zručnosti).

Projekt je realizovaný aktivitami formou mimoškolskej činnosti, pedagogických klubov a vzdelávania pedagogických zamestnancov školy.

  • Mimoškolská činnosť: sa zameriava na realizáciu záujmových útvarov, t.j. krúžkov a ďalších foriem mimoškolských aktivít zameraných pre žiakov a zvýšenie ich kľúčových gramotností, prispeje k motivácii žiakov a k zvýšeniu ich záujmu o dotknuté oblasti;
  • Pedagogické kluby: zefektívnia prácu a kooperáciu pedagogických zamestnancov aprispejú k výmene skúseností a tvorbe inovatívnych metodík, postupov a materiálov;
  • Vzdelávanie pedagógov: zvýši sa kvalifikácia zamestnancov v oblasti automatizácie, digitalizácie a programovania.

Záujmové útvary (11 krúžkov a 2 exkurzie), do ktorých sa môžu žiaci prihlásiť:

  • Všeobecno – vzdelávacie: Práca s textom v anglickom jazyku, Počúvanie s porozumením v anglickom jazyku, Pohyb a IKT
  • Odborné: Mladý odborník, IKT v technickej praxi, Alternatíva v automobilovej doprave, Aplikovaná elektronika, Bionik, Priemyselná revolúcia v strojovom obrábaní,  Presné poľnohospodárstvo, Cesta k zelenej škole
  • Exkurzie: Z teórie do praxe, Fyzikálno – technické exkurzie

V rámci podaktivity SOŠ technická v Galante zrealizuje 4 pedagogické kluby:

  • Klub učiteľov odborných predmetov - hlavným cieľom je zamerať sa na zvýšenie odborných vedomostí žiakov, posilnením ich kľúčových kompetencií a to hlavne čítanie a počúvanie s porozumením, vedieť vyjadriť svoj názor na danú problematiku. Dôležitou časťou komunikácie bude aj vyššia úroveň prepojenia medzipredmetových vzťahov a realizácia jednotlivých tém vo firmách spolupracujúcich so školou.

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_07.10.2020.pdf  

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_21.10.2020.pdf 

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_04.11.2020.pdf   

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_18.11.2020.pdf 

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_02.12.2020.pdf 

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_16.12.2020.pdf   

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_20.01.2021.pdf 

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_22.01.2021.pdf

03.02.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

17.02.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

17.03.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

31.03.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

14.04.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

28.04.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

12.05.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

14.05.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

09.06.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

23.06.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

  • Systémové vzdelávanie v oblasti komunikácie a boja proti extrémizmu – činnosť klubu vychádza z Deklarácie práv dieťaťa, z platnej školskej legislatívy. Cieľom je skvalitnenie klímy a atmosféry v triedach, verbálnej komunikácie a práca s informačnými technológiami (PC ako prostriedok komunikácie)

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_13.10.2020.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_27.10.2020.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_10.11.2020.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_24.11.2020.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_08.12.2020.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_15.12.2020.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_12.01.2021.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_26.01.2021.pdf

09.02.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

23.02.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

09.03.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

23.03.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

09.04.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

20.04.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

04.05.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

18.05.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

01.06.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

15.06.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

 

 

  • Klub majstrov odborného výcviku – Pedagogický klub majstrov odborného výcviku je zameraný na výmenu pedagogických skúseností z vlastnej činnosti na odbornom výcviku. V prevažnej časti k tvorbe didaktických programov zameraných na zvyšovanie IKT zručností a technického myslenia.

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_8.10.2020.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_15.10.2020.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_5.11.2020.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_12.11.2020.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_03.12.2020.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_15.12.2020.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_14.1.2021.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_28.1.2021.pdf

04.02.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

18.02.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

11.03.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

25.03.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

08.04.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

22.04.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

06.05.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

20.05.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

03.06.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

24.06.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

  • Klub učiteľov cudzích jazykov – Klub sa zameriava na výmenu skúseností z vlastnej činnosti členov klubu. Snahou bude zlepšiť výchovu a vzdelávanie na hodinách cudzích jazykov, tvorivými činnosťami, využívaním moderných inovatívnych a aktivizujúcich metód.

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_07.10.2020.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_21.10.2020.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_02.12.2020.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_04.11.2020.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_18.11.2020.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_16.12.2020.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_20.01.2021.pdf

Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina_27.01.2021.pdf

03.02.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

17.02.2021_-__Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

17.03.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

31.03.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

14.04.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

28.04.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

12.05.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

14.05.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

09.06.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

23.06.2021_-_Sprava_o_cinnosti_klubu_a_prezencna_listina.pdf

Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante

Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante

Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax

Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax

Chceš sa dozvedieť viac o tomto projekte? Nech sa páči,klikni na odkaz KomPrax

Projekt s názvom „RECYKLOHRY“

Projekt s názvom „RECYKLOHRY“

Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku (ďalej len „školy“) tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie. Viacej sa dozviete v odkaze RECYKLOHRY.

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVS RŠ)

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVS RŠ)

Viac o projekte sa dočítate  v odkaze PROJEKT

 

EURO-SPUMA v rámci programu Comenius

EURO-SPUMA v rámci programu Comenius

Na našej škole sa v dňoch 6.-9. februára 2014 konalo tretie projektové stretnutie projektu:

ESPUMA_2014.docx

MAPA_Espuma.docx

Náš Paparaco prináša foto zo stretnutia u nás  TU

Foto zo stretnutia v Nemecku zo dňa 16-19.4.2015 nájdeš TU

29.9.2015 Projekt ESPUMA -skončil. Viacej info nájdeš TU

Národný projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania (ŠIOV)

Národný projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania (ŠIOV)

Viac o projekte nájdeš v tomto odkaze

MODERNÁ TECHNICKÁ ŠKOLA

MODERNÁ TECHNICKÁ ŠKOLA

Modernizácia vzdelávania a jeho zosúladenie s požiadavkami praxe na kvalifikovanú pracovnú silu. 

Stanovený strategický cieľ projektu vedie prostredníctvom modernizácie výučby v rámci konkrétneho odboru k zlepšeniu odborných zručností žiakov, k aktívnej spolupráci so zamestnávateľmi a v konečnom dôsledku aj k väčšiemu uplatneniu sa na trhu práce. Viac o projekte Modernizacia_vzdelavania_a_jeho_zosuladenie_s_poziadavkami_praxe_na_kvalifikovanu_pracovnu_silu..docx

 Pozri foto jednotlivých častí albumy 90-98!

 Vzdelávací program Efektívna komunikácia v edukačnom procese 1

 Vzdelávací program Efektívna komunikácia v edukačnom procese 2  

 Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky

 Údržba a vyhľadávanie chýb v pneumatických    elektropneumatických    zariadeniach

                                                                                                                                  Odborná učebňa výučby jazykov   

                                                                                                                                  Odborná učebňa CNC

                                                                                 Učíme automatizaciu strojárskej výroby za pomoci  galéria č.98 Festo 2015 

                                                                                                 Odborná učebňa Automatizácie strojárskej výroby

V následnej fotogalérii, uvádzame využite zváracej techniky žiakmi našej školy v odbornej dielni v edukačnom procese.

                                                                                            Foto: Dieľňa odborného výcviku Zvarovňa 

Využitie technického zariadenia nakúpeného v rámci projektu Moderná technická škola“ ITMS kód projektu: 26110130564

1.Informácia TU

2.Fotoalbum TU

 

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné