• 2679 K mechanik - mechatronik

     Absolvent  tohto študijného odboru  je kvalifikovaný pracovník , schopný  vykonávať základné pracovné operácie pri kontrole, diagnostikovaní, nastavovaní a opravách na elektrických rozvodoch, elektrických pohonoch, elektropneumatických a hydraulických  pohonoch, riadiacej elektronike, regulačnej technike a najmä automatizovaných výrobných systémov (konštruovanie a dizajn pomocou počítačov), ako i počítačmi riadených moderných technológií.

     Rozsah teoretickej a odbornej prípravy vytvára predpoklady na odstraňovanie väčšiny vzniknutých porúch. Pri zložitejších poruchách odborná pripravenosť absolventa  umožňuje efektívnu odbornú komunikáciu a spoluprácu so špecialistami z odborov mechaniky, elektrotechniky, elektroniky, mechatroniky a automatizačnej techniky.

     Absolvent :

     • je schopný  rozlišovať a používať elektrotechnické materiály
     • dokáže   posudzovať  ich vlastnosti z hľadiska ďalšieho  využitia v elektrotechnike,
     • ovláda spôsoby  zobrazovania základných strojových súčiastok a ich sústav
     • ovláda  spôsoby zobrazovania elektrických schém týchto zariadení.
     • pozná riešenia elektrotechnických a elektronických obvodov, funkcie, výrobu a prevádzku  
     • elektrických strojov, zariadení a systémov
     • má základné poznatky z oblasti výpočtovej techniky a jej využitia v oblasti elektrotechniky.
     • ovláda  základné pojmy a princípy automatizačnej techniky a vie rozpoznať funkciu základných súčastí PC, ovláda základné práce s operačnými systémami a základy technickej mechaniky a mechatroniky .
     • vie  využívať aplikačné programy na spracovanie textu, databáz, grafiky a technickej dokumentácie v elektrotechnike.

     Absolvent dokáže viesť pracovné kolektívy vo firmách a po získaní praxe  aj ako živnostník.   

     Štúdium  je štvorročné s maturitou a výučným listom a pripravuje žiaka na štúdium na vysokých školách technického zamerania.

     Absolvent sa uplatní:

     • pri vývoji a výrobe strojov, zariadení a strojných celkov
     • pri údržbe, diagnostikovaní a opravách  v strojárskych odboroch
     • vo výrobe a vývoji elektrotechnických zariadení
     • pri údržbe, diagnostikovaní a opravách v elektrotechnických odboroch
     • pri údržbe, diagnostikovaní a opravách mechatronických  strojových systémov
     • pri konštrukcii  a obsluhe automatizovaných výrobných systémov riadenia pomocou počítačov

      Odborné predmety:

     Technické kreslenie, strojárska technológia, strojníctvo, základy technickej mechaniky, elektrotechnika, elektronika, automatizácia, mechatronika.

      

     V rámci tohto odboru spolupracujeme aj s vysokou školou STU Materiálovo - technologická fakulta v Trnave.

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957