• Práca školského psychológa

     Práca školského psychológa sa bude v školskom roku 2022/2023 riadiť Školským vzdelávacím programom Strednej odbornej školy technickej, bude zohľadňovať Sprievodcu školským rokom MŠ SR na školský rok 2022/2023, Smernicu č. 36/2018-R z 28. k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach a Etický kódex školského psychológa.

     Cieľom školského psychológa je poskytovať odborné psychologicko-edukačné služby žiakom, pedagógom a rodičom na rozvíjanie ich zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia.

      

     Základné činnosti školského psychológa počas školského roka:

     - individuálna prípadová práca so žiakmi (prioritne so žiakmi so špecifickými vývinovými poruchami učenia)

     – študijné problémy, adaptačné problémy, problémy v sociálnej oblasti, krízová intervencia

     - konzultačno – poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a učiteľov, semináre pre učiteľov

     -zvyšovanie odbornej úrovne vlastnej práce samoštúdiom aj organizovaným vzdelávaním

     - spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) Galanta

     - spolupráca s triednymi učiteľmi

     - priebežné riešenie problémov v správaní, učení a dochádzke žiakov

     - riešenie problémov spojených so stresom, psychickej záťaže žiakov a učiteľov (v súčasnej situácii aj riešenie následkov pandemických opatrení)

     - spolupráca s výchovným poradcom.

      

     Rozpis pracovnej činnosti:

     - individuálna prípadová práca so žiakmi

     - preventívne činnosti, konzultačno-poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a učiteľov

     - konzultácie s CPPPaP Galanta

     - administratívna práca

      

     Časový plán úloh

     Október

     - štúdium dokumentov, príprava individuálnych vzdelávacích plánov v spolupráci s učiteľmi,

     - kontrola dokumentácie, termíny vyšetrení v centrách CPPPaP, CŠPPaP.

      

     November, December

     -aktivity pre žiakov zamerané na adaptačné problémy (žiaci 1. ročníkov) a problémy v učení

     - program ,,Ako sa učiť“- hľadanie efektívnejších foriem vzdelávania, spoznávanie vlastnej motivácie, učebných štýlov, techniky na zdokonalenie učenia

     -konzultácie so žiakmi podľa výsledkov vyšetrení

     - administratívna práca, príprava a štúdium dokumentov

     - spolupráca s CPPaP Galanta, príprava metodík a techník pre prácu so žiakmi s IVVP.

      

     Január, Február

     - spolupráca s triednymi učiteľmi a výchovným poradcom pri práci so žiakmi s poruchami učenia

     - posilnenie duševného zdravia - psychohygiena, nácvik relaxácie, zvládanie záťažových situácií

     -tréning rozvoja životných zručností, osvojenie zručnosti naučiť sa pomenovať a vyjadriť svoje pozitívne i negatívne pocity, programy rozvoja interpersonálnych vzťahov, aktívne počúvanie, spôsoby riešenia konfliktov.

      

     Marec, Apríl

     -tréning rozvoja emocionálnej inteligencie

     - rozvíjanie schopnosti uvedomovať si svoje vlastné pocity, vedieť ich identifikovať, hodnotiť a vyjadriť, ovládanie negatívnych emócií, rozvoj empatie

     -screening klímy v triedach, sledovanie sociálnych vzťahov v triedach, v spolupráci s triednym učiteľom identifikovať postavenie jednotlivca v triede

     -,,Každý iný, všetci rovní“ - výchova k tolerancii, empatii, akceptácia rozdielov vyplývajúcich z kultúry, farby pleti...

      

     Máj, Jún

     -preventívne programy proti užívaniu návykových látok (v kontexte blížiacich sa letných prázdnin)

     -zvládanie stresu a psychologická príprava na ukončenie vzdelávania (maturita)

     -vyhodnotenie školského roka, práca a prínos psychológa na škole, administratívna práca.

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957