• DUÁLNA BUS KARTA

     • Nárok na bezplatné cestovanie formou „duálnej BUS karty“, (ďalej len „DBK“) majú žiaci stredných škôl, ktorí:

      • uzatvorili Učebnú zmluvu so zamestnávateľom v šk. roku 2019/2020 a 2020/2021,
      • DBK sú oprávnení užívať žiaci od prvého ročníka až do ukončenia štúdia,
      • žiak má nárok na využívanie DBK aj vo výpovednej lehote Učebnej zmluvy ako aj pri opakovaní ročníka,
      • žiak je oprávnený využívať DBK vo všetkých prímestských spojoch Trnavského kraja, v mesiacoch školského vyučovania aj cez sviatky a víkendy, okrem letných prázdnin,
      • platnosť DBK končí 30.6. vrátane, od 1.9. bude zasa aktivovaná,
      • vkladať hotovosť na DBK je zakázané, škody z takéhoto konania žiak znáša sám,
      • Dopravcovia, ktorí akceptujú DBK a pokrývajú celé územie Trnavského kraja –

      ARRIVA Trnava a.s., SAD Dunajská Streda, SKAND Skalica s.r.o.

       

      Spôsob uplatnenia nároku žiaka na BDK :

      • škola zašle elektronicky zoznam žiakov s Učebnou zmluvou /prvákov a druhákov/, ktorí prejavili záujem o využívanie DBK podľa prílohy 1 elektronicky na dual@trnava-vuc.sk, pri zmene každý pondelok za uplynulý týždeň,

       

      Proces prideľovania kariet :

      • objednávateľom DBK je TTSK, aktiváciu, blokovanie a vydanie duplikátu zabezpečuje SOŠ
      • spoločnosť TransData (ďalej len „TD“) načipuje DBK, zašle príslušnému dopravcovi na personalizovanie a už pripravenú dopravca doručí DBK na TTSK,
      • TTSK následne doručí DBK SOŠ, ktorá DBK ďalej postúpi žiakovi,
      • výroba duplikátu trvá obvykle 5 pracovných dní,
      • náklady na aktiváciu DBK znáša stredná škola, ktorá má právo žiadať od žiaka náklady spojené s aktiváciou karty, blokovaním DBK alebo vydaním duplikátu DBK,

       

      Postup pri vydávaní, prolongácií, strate, znehodnotení, krádeži a zablokovaní DBK :

      • doručené DBK od TTSK stredná škola vydá žiakom,
      • pri prolongácií kariet sa postupuje nasledovne: stredná škola požiada o schválenie prolongácie DBK na nový školský rok OŠVVaRR zaslaním zoznamu žiakov,
      • po schválení zoznamu OŠVVaRR TranData zabezpečí, aby DBK bola prolongovaná na ďalší školský rok,

       

      Postup v prípade straty alebo znehodnotení DBK:

      •  žiak bezodkladne nahlási stratu DBK strednej škole a zároveň požiada o vydanie náhradnej DBK,
      • stredná škola požiada o blokáciu stratenej DBK podľa kontaktu v Zmluve so spoločnosťou TD a pošle objednávku o vydanie duplikátu TD,
      • TD vyrobí a pošle strednej škole duplikát DBK, výroba náhradnej DBK trvá spravidla 5 pracovných dní,

       

      Nárok na DBK zaniká v prípade, ak:

      •  žiak už nie je žiakom duálneho vzdelávania tzn. nemá platnú Učebnú zmluvu,
      • ak už nie je žiakom školy, ktorá DBK vydáva.

       

      Fungovanie DBK :

      • DBK bude aktívna od dátumu prevzatia DBK, najskôr 1.9. až do 30.6. bez obmedzenia (vrátane víkendov, sviatkov a prázdnin). Dopravcovia, ktorí akceptujú DBK a pokrývajú celé územie Trnavského kraja – ARRIVA Trnava a.s., SAD Dunajská Streda a.s, SKAND Skalica s.r.o.
      • DBK funguje ako čipová karta, po nastúpení do autobusu žiak oznámi vodičovi, kam cestuje, ten zvolí tarifné pásmo a žiak priloží DBK. Bude žiakovi vydaný lístok s nulovou hodnotou.
      • Stratu, krádež a znehodnotenie DBK žiak bezodkladne oznámi škole, ktorá BDK zablokuje a požiada o duplikát. Následne (obvykle do 5 dní) bude žiakovi vydaná nová BDK.
      • DBK je neprenosná, obsahuje meno, priezvisko, ako aj fotografiu žiaka.
      • Ak by DBK z akejkoľvek príčiny nefungovala, treba si zaznačiť číslo spoja, ŠPZ autobusu, deň a hodinu spoja a trasu, kam chcel žiak cestovať. S týmito údajmi treba kontaktovať  zodpovedného  zamestnanca SOŠA Trnava - Ing. Jarmila Holická - zrtv@sosatt.sk

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957