• Koordinátor drogovej prevencie

     Ing. Jana Tomová

     Plán práce koordinátora pre protidrogovú prevenciu, pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu pre šk. rok 2022/2023

     1. Hlavné úlohy koordinátora na SOŠTech Galanta

     a) zhromažďuje, spracováva a poskytuje žiakom a vyučujúcim najaktuálnejšie

     informácie z oblasti boja proti drogám a pružne reaguje na vzniknuté situácie

     b) koordinuje a usmerňuje poradenskú a informačnú činnosť pedagógov na škole pri

     hodnotení a sledovaní vývinu žiakov a utváraní podmienok pre zdravý psychický a

     sociálny vývin v procese vzdelávania žiakov

     c) poskytuje vyučujúcim informácie, materiál z danej oblasti tak, aby sa uvedené informácie

     stali súčasťou triednických hodín, resp. aby boli vhodne začlenené do tematických plánov

     jednotlivých vyučovacích predmetov

     d) zbiera materiál s informáciami z oblasti drogovej prevencie a k manželstvu a rodičovstvu

     a spája teoretické informácie s realitou

     e) spolupracuje s výchovným poradcom na škole a mimoškolskými organizáciami,

     - pedagogicko-psychologickou poradňou, policajným zborom, lekármi, psychológmi,

     kultúrnymi a výchovnými inštitúciami pri rôznych aktivitách s mládežou

      

     2. Harmonogram práce koordinátora

     September : spolupráca s predmetovými komisiami pri začleňovaní tém s protidrogovou

     tematikou a osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu do tematických plánov

     individuálna práca so žiakmi, ktorí pokračujú v štúdiu po absolvovaní

     protidrogového liečenia

     riešenie aktuálnych problémov

      

     Október : zorganizovať besedy pre prvé ročníky s tematikou šikanovanie, začlenenie do

     kolektívu, a tým pomáhať pri eliminácii nezdravých prejavov žiakov –

     šikanovanie, agresivita, práca s mestskou políciou v Galante, trestnoprávna

     zodpovednosť žiakov,

      

     November : zorganizovanie besedy pre druhé ročníky na tému – závislosti, spolupráca

     s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Galante,

     riešenie aktuálnych problémov

      

     December : zorganizovanie besedy so psychológom – problémy mladých ľudí, riešenie

     bez návykových látok, chráň si svoje zdravie- pre tretie ročníky

     riešenie aktuálnych problémov

      

     Január : zorganizovať besedy pre vyššie ročníky, pohlavné choroby, striedanie

     partnerov, námety žiakov o tematické okruhy, ktoré ich zaujímajú

      

     Február : vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Národného programu boja proti

     drogám, individuálna práca s problémovými žiakmi, riešenie problémov

      

      

     Marec : zorganizovanie besedy podľa návrhov žiakov na témy, o ktoré mali záujem

      

      

     Apríl : zorganizovanie besedy na tému STOP FAJČENIU, ALKOHOLU, alkohol –

     jednou z príčin rozpadu partnerstva, riešenie aktuálnych problémov so žiakmi

     na škole

      

     Máj : v spolupráci s triednymi učiteľmi vyhodnotiť výsledky žiakov, ktorí

     pokračujú v štúdiu po absolvovaní protidrogovej liečby, riešenie aktuálnych

     problémov

      

     Jún : na klasifikačnej porade analyzovať a vyhodnotiť plnenie úloh a prípadne určiť

     návrh opatrení na budúci rok

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957