Navigácia

 • Práve pripravujeme

  Práve pripravujeme

  Tvorivé dielne pre základnú školu nájdeš TU

 • Oznamujeme absolventom s výučným listom, , že pre šk.rok 2018/2019 máme voľné miesta v dennej aj externej forme nadstavbového štúdia v študijných odboroch:

  37 57 L  dopravná prevádzka

  24 14 L 04 strojárstvo, podnikanie a služby

  45 26 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

  Štúdium je 2- ročné a končí maturitnou skúškou.

  Tlačivo prihlášky si môžete stiahnuť na stránke školy  - Tlačivá na stiahnutie -   Prihláška na nadstavbové a pomaturitné štúdium.  Prihlášky posielajte do 31.7.2018 na adresu školy spolu s fotokópiou výučného listu.

  Bližšie informácie o nadväznosti učebného odboru  na študijný odbor Vám poskytne Mgr. Eva Hanzelová – zástupkyňa pre teoretické vyučovanie  -  (kontakt   na stránke školy)

 • Dôležitý oznam !!!! Máme voľné miesta v nasledovných odboroch

  Riaditeľstvo Strednej odbornej školy v Galante oznamuje deviatakom, ktorí ešte nie sú prijatí na strednú školu, že máme voľné miesta v nasledovných odboroch:
  4- ročný študijný odbor s vyučovacím jazykom slovenským
  2413 K mechanik strojov a zariadení – štúdium je ukončené výučným listom aj maturitným vysvedčením

  3- ročné učebné odbory s vyučovacím jazykom slovenským
  24 87 H 01 autoopravár – mechanik
  24 87 H 02 autoopravár elektrikár
  24 66 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
  45 24 H agromechanizátor,opravár

  3- ročné odbory s vyučovacím jazykom maďarským

  24 87 H  01  autoopravár – mechanik

  24 87 H 02 autoopravár elektrikár

  45 24 H agromechanizátor,opravár

  Prihlášky prijímame do 15.6.2018

 • Pre našich žiakov začali prázdniny

  Pre našich žiakov začali prázdniny

  Milé kolegyne, kolegovia , milí žiaci,

  chceme vám všetkým - učiteľom,majstrom,pracovníčkam účtarne,kuchárkam,upratovačkám,vrátnikom a v neposlednom rade rodičom, vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu, ktorá je náročná, pohlcuje celého človeka, berie veľa energie, ale aj pozitívne ňou nabíja, pozná prehry aj víťazstvá, hnevá aj teší…

  Učme našich žiakov láskavosti, nezištnosti, ochrane slabších a odkázaných a v neposlednom rade ochrane všetkého živého okolo nás.

  Ďakujeme vám za vašu obetavú prácu, počas celého uplynulého školského roka a zároveň vám prajeme veľa tvorivosti a dobrých nápadov pri príprave toho nadchádzajúceho.

  Milí žiaci.

  Dni sú  čoraz  teplejšie a vysvedčenia ktoré o malú chvíľku skončia pod Vašimi pazuchami sú znakom, že školskému roku 2017/2018 o chvíľu definitívne odzvoní. S  učebnicami, ktoré Vás 10 mesiacov sprevádzali  na ceste získavania nových vedomostí  ste sa rozlúčili a o pár minút necháte za chrbtom i školskú bránku. Začnú prázdniny – čas, na ktorý sa všetci tešíme.

  Chceme sa poďakovať  žiakom za ich usilovnosť, za reprezentáciu našej školy v súťažiach. Chceli by sme sa ale poďakovať aj za všetky tie naoko zabudnuté a často okolím nepovšimnuté situácie, pomoc a za čokoľvek dobré, čo ste komukoľvek z tejto školy vykonali a tak trochu urobili samých seba krajším ale i  našu školu krajším miestom na svete, na ktoré sa oplatí po prázdninách vrátiť.

  Želáme teda nám všetkým slnečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi, krásne letné dni.

  Pekné prázdniny všetkým!                                                                           Vedenie školy

 • Prinášame výsledky Súťaže ZRUČNOSTI

  Sutaz_zrucnosti_-_body_.xlsx

  sledky_skol._kola_.docx

  V zmysle nariadenia GDPR ,sme uvedené vysledky sme zaheslovali,záujemcom heslá odvzdajú triedny uctelia.

 • Naša škola sa zapojila do projektu „Kruh obehového hospodárstva“.

  Naša škola sa zapojila do projektu „Kruh obehového hospodárstva“.

  Cieľom tohto projektu je predstaviť a uviesť do praxe podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) vo vybraných školách na Slovensku a v Maďarsku. Ide o Slovensko – Maďarský  projekt, ktorý podporuje Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Na projekte sa začalo pracovať v septembri 2017. Koniec projektu je plánovaný na apríl 2019. V našej škole ho realizuje partner: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN).

  Čo je obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika)

  Od priemyselnej revolúcie sa ekonomiky rozvíjali podľa rastového modelu „vyťaž – vyrob – spotrebuj – zneškodni“. Ide o lineárny model, ktorý je založený na predpoklade, že prírodné zdroje sú bohaté, dostupné, ľahko vyťažiteľné a ich zneškodnenie je lacné. Dnes už vieme, že to už nie je pravda a niečo sa musí zmeniť.

  Obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika) a jeho podstata sú založené na princípe, v rámci ktorého sú všetky produktové a materiálové toky zapojené do svojho cyklu tak, že po použití sa stanú opätovne zdrojmi pre nové produkty a služby. To znamená, že odpad, ako taký už nebude viac existovať.

  Systémy obehového hospodárstva udržiavajú pridanú hodnotu vo výrobkoch čo najdlhšie. Udržiavajú zdroje v hospodárstve aj potom, ako výrobok dosiahol koniec svojej životnosti a to tak, že ich možno znovu a znovu produktívne využiť, čím sa tvorí ďalšia hodnota.

  Žiaci našej školy postupne absolvujú prednášky, workshopy, prípadne seminár na témy: Odpadové hospodárstvo - Odpad zdrojom, Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom - Kompostovanie, Obnoviteľné zdroje energie, Vodné hospodárstvo, Doprava, Odevný priemysel, Zelené budovy - Trvalo udržateľné stavby

  Súčasťou projektu budú aj tematické podujatia, ktorých sa vždy zúčastní akčná skupina žiakov zo slovenskej školy a akčná skupina žiakov z maďarskej školy za účelom výmeny názorov a skúseností. Program podujatia sa prispôsobí aktuálnej situácii. Bude sa jednať napríklad o: Exkurziu (spaľovňa, kompostáreň, zberný dvor, čistiareň odpadových vôd, fotovoltaická elektráreň), Hry – výrobky z odpadov, kresba posteru.

  Pedagógovi sa, zúčastnia prednášok a všetkých sprievodných aktivít. Cieľom je aby téma obehového hospodárstva mohla byť integrovaná do výučbového procesu a fungovania školy aj po ukončení projektu. Každá škola dostane metodickú príručku a edukačné pomôcky pre výučbu, ktorá takto bude môcť prebiehať aj po ukončení projektu.

  Praktickú stránku projektu predstavuje zavedenie triedeného zberu a kompostovania na škole. Škola bude podľa svojich potrieb a možností projektu vybavené nádobami na separovaný zber a technológiou na kompostovanie.Prednáška zo dňa 12.júna 2018

 • Záverečné skúšky tretiakov

  Záverečné skúšky tretiakov

  Úpešne a aj menej úspešne žiaci zvládli záverečné skúšky. Pre našich tretiakov bol tento moment o to výnimočnejší, že  školská životná púť pre väčšinu z nich nadobro skončila.  Skúšky absolvovali v odboroch: autoopravár – mechanik, autoopravár – elektrikár,  obrábač kovov, poľnohospodárska výroba. Záverečné skúšky pozostávali z písomnej, praktickej a ústnej časti.

 • Projekt Kecskemet

  Projekt Kecskemet

  V dňoch 6.6 až 9.6.2018  sme privítali  v rámci družby našich priateľov z Kecskemétu. Foto nájdeš v albume č.250 TU

 • MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2018 22.-25.05. 2018

  Aj tento rok,tak isto  ako po mnohé iné roky,sa naša škola pripravuje na prezentáciu do Nitry. Priamo z dejiska výstavy, nás bude informovať Ing.Palkovičová-majsterka odborného vycviku. Foto nájdeš TU

 • V dňoch 28.5 a 29.5.2018 naši žiaci absolvovali

  Účelové cvičenie Ochrany života a zdravia 2018. Bližšie infomácie nájdete u pána Mgr.Kordosa.

 • Brigáda v kaštieli Galanta 30.5.2018

  Náš kolega Mgr. Kordos, zorganizoval dobrovoľnú brigádu pre našich žiakov v rámci skrášľovania okolia galantského kaštiela. Cieľom brigády bolo vyčistiť a opraviť nátery na lavičkách, čo sa našim chlapcom podarilo. Ďakujeme.

 • OBEDY pre žiakov

  OBEDY pre žiakov

  Vedúca jedalne,pani Pincéšová,oznamuje žiakom ,že počas celého školského roka majú možnosť sa prihlásiť osobne alebo telefonicky na obedy. Kontakt na pani Pincéšovu je 0907-432 322.

 • Prednášky Osvetový projekt Kruh obehového hospodárstva 9.5.2018

  Prednášky Osvetový projekt Kruh obehového hospodárstva 9.5.2018

  Cieľom tohto projektu je predstaviť a uviesť do praxe podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) vo vybraných školách na Slovensku a v Maďarsku. Ide o Slovensko – Maďarský  projekt, ktorý podporuje Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Na projekte sa začalo pracovať v septembri 2017. Koniec projektu je plánovaný na apríl 2019.

  Žiaci našej školy postupne absolvujú prednášky, workshopy, prípadne seminár na témy: Odpadové hospodárstvo - Odpad zdrojom, Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom - Kompostovanie, Obnoviteľné zdroje energie, Vodné hospodárstvo, Doprava, Odevný priemysel, Zelené budovy - Trvalo udržateľné stavby

  Súčasťou projektu budú aj tematické podujatia, ktorých sa vždy zúčastní akčná skupina žiakov zo slovenskej školy a akčná skupina žiakov z maďarskej školy za účelom výmeny názorov a skúseností. Program podujatia sa prispôsobí aktuálnej situácii. Bude sa jednať napríklad o: Exkurziu (spaľovňa, kompostáreň, zberný dvor, čistiareň odpadových vôd, fotovoltaická elektráreň), Hry – výrobky z odpadov, kresba posteru.

 • Mladý tvorca 2018

  Mladý tvorca 2018

  Aj tento rok sme na výstave ,Paparaco je tam a prinaša nám foto z akcie v albume č.244 nájdeš TU

 • Pridali sme cenník zváračskej školy pre našich študentov

  Všetko potrebné nájdeš v module Kurzy aj pre verejnosť. Cenníky aj ostatných našich kurzov nájdeš v tomto odkaze TU

 • Brigáda v kaštieli 18.4.2018 2.B trieda

  Naši žiaci opäť pomáhali pri prácach na zveľaďovaní areálu kaštieľa v Galante,aj tentokrát pod skúseným vedením pána Mgr.Kordoša. Foto nájdeš v albume č.243 TU

 • Dni BIOLIFE 20.4. 2018

  Dni BIOLIFE 20.4. 2018

  Na pozvanie nášho partnera  BIOLIFE spol. s.r.o sa naša škola zúčastní na tejto akcii. Viacej prinesieme po prehliadke. Foto nájdeš v albume č. 244 TU

 • ŠKOLSKÉ KOLO V SILOVOM PÄŤBOJI

  Dňa 10.4.2018 prebehlo u nás školské kolo. Súťažilo sa v piatich disciplínach:  zhyby na hrazde, tlak na rovnej lavičke(60% z TH), bicepsový zdvih(40% z TH), kľuky na bradlách, drepy(80% z TH). Pozri foto TU.

 • Prednášky pre našich študentov

  V rámci prevencie prebehli na našej škole prednášky v spolupráci ACET SR.Celú akciu za našu školu koordinovala Ing.Tomová. Témy prednášok: 

  DOMÁCE NÁSILIE

  Prednáška bola zameraná na problematiku domáceho násilia a jeho dôsledkov pre jednotlivca. Preberaôi sme otázky, čo je násilie, aké sú jeho formy a dôsledky, ako sa zachovať, ak sme obeťou alebo svedkom domáceho násilia a podobne. Prednáška bola popretkávaná osobnými skúsenosťami lektora, ktorý bol sám obeťou domáceho násilia.

  DRUHÁ TVÁR

  Multimediálna prednáška o závislosti a jej dopade na osobu jednotlivca. Bola popretkávaná realistickými videami a skutočným príbehom. Prečo názov Druhá tvár? Pretože droga vždy ukáže, čo chce dať a skryje to, čo chce vziať. Na prednáške sme spoločne odhalili skutočnú tvár drogy a závislosti.

  SEX, AIDS A VZŤAHY

  Prednáška bola zameraná na problematiku HIV/AIDS s cieľom oboznámiť študentov, ako sa vírus HIV prenáša a poškodzuje zdravie človeka. Prednáška bola pretkaná skutočnými životnými príbehmi a fotografiami obetí AIDS. V druhej časti prednášky sme sa zamerali na negatívny vplyv tlaku okolia v oblasti sexuálneho správania.

   

 • KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

  Kritériá nájdeš TU

strana:

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné