• 4524 H agromechanizátor

     Doba prípravy: 3 roky

     Určené pre: chlapcov a dievčatá

     Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť a prospech v ZŠ

     Poskytnuté vzdelanie: stredné odborné, výučný list

     Uplatnenie

     Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví poľnohospodárstva. Ovládajú príslušnú techniku, mechanizačné prostriedky, stroje a zariadenia, príslušné technológie, základy ekonomiky výroby a služieb. Poznajú základné prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky využívať pri riešení odborných problémov. Absolventi sú pripravení na výkon odborných činností v stredných i malých podnikoch, v službách na vidieku, v ochrane životného prostredia, aj na samostatné podnikanie. Základom odbornej teoretickej a praktickej prípravy je učivo o prírodných, technických, technologických, ekologických a ekonomicko-spoločenských zákonitostiach a ich aplikácie v praktických činnostiach. Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci schopní vykonávať nastavovanie, obsluhu a údržbu mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení v technologických procesoch, zabezpečovať produkciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby

     Možnosti ďalšieho štúdia na našej škole

     Dennou alebo externou formou nadstavbového štúdia  na získanie maturitného vysvedčenia

     45 26 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

     Po získaní maturitného vysvedčenia možnosť zamestnať sa, ako riadiaci pracovník na nižšom stupni riadenia v oblasti organizácie a riadenia v poľnohospodárskych podnikoch  a firmách.

     Študenti majú možnosť získať:

     vodičský preukaz,zváračský preukaz, preukaz na vysokozdvižný vozík.

     So získaným zváračským oprávnením možnosť pracovať aj ako  zvárač.

     Žiaci školy absolvujú kurzy na obsluhu kolesového traktora, práce s krovinorezom, ručnou motorovou pílou. 

     Po dvoch rokoch zamestnania možnosť podnikania založením a prevádzkovaním vlastnej podnikateľskej sfére v tomto odbore.

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957