• 2414 Strojárstvo  zameranie: 04 podnikanie a služby

     Dĺžka štúdia: 2 roky

     Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

     Možnosť aj diaľkového štúdia

     Profil absolventa:

     pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získa absolvent odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory a schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti samostatne aj v tíme. 

     Príprava absolventa:
     pozostáva zo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký), matematika, fyzika, informatika. Odborných predmetov zameraných na strojárstvo, podnikanie a služby v strojárskom priemysle, výpočtovú techniku, ekonomiku a odbornej praxe.

     Pracovné uplatnenie absolventa

     Absolvent vie samostatne technicky myslieť a rozhodovať, aplikovať v praxi základy technickej mechaniky. Vie zhotoviť a čítať strojárske výkresy, vypracovať technickú dokumentáciu s využitím výpočtovej techniky s príslušným softvérom, pozná a vie vypracovať technologické postupy výroby a dokáže viesť účtovnú dokumentáciu. Je schopný vykonávať bežnú údržbu, kontrolu a meranie v oblasti strojárstva. Vie vypracovať podnikový zámer.  Dokáže sa vyjadrovať v cudzom jazyku v bežnom spoločenskom a pracovnom styku. 
     Pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany a ochrane životného prostredia pri uvedenej činnosti.

     Nadväzná odborná príprava:
     po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa môže absolvent uchádzať o štúdium na vysokých školách.

      

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957