• 2478 F Strojárska výroba

     Doba prípravy: 2 roky, denné štúdium.

     Určené pre: chlapcov a dievčatá

     Podmienky prijatia: Učebný odbor je určený pre žiakov, ktorí ukončili školskú dochádzku v základnej škole v nižšom ako v 9. ročníku, alebo v 9. ročníku neprospeli,zdravotná spôsobilosť uchádzača.

     Poskytnuté vzdelanie: Absolvovaním učebného odboru žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie. Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v strojárskych podnikoch a v opravárenských prevádzkach

     Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška

     Doklad o získanom stupni vzdelania: Vysvedčenie o záverečnej skúške

     Uplatnenie:

     Absolvent je schopný pracovať pri výrobe, opravách, obsluhe a údržbe strojov a zariadení, pracovať na konvenčných obrábacích strojoch a vykonávať jednoduché a pomocné kvalifikované práce.

     Možnosť pokračovať v štúdiu v SOŠ

     Možnosť pokračovať v štúdiu v SOŠ

     Ďalší rozvoj absolventov je možný vzdelávaním v trojročnom učebnom odbore, vykonaním záverečnej skúšky a získaním výučného listu.

     Študenti majú možnosť získať:

     vodičský preukaz, zváračský preukaz, preukaz na vysokozdvižný vozík.

     So získanými oprávneniami má  možnosť pracovať aj ako klasický zvárač alebo aj vodič.

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957