Navigácia

 • Lyžiarsky kurz – žiaci máme ešte voľné miesta

  Lyžiarsky kurz – žiaci máme ešte voľné miesta

  Bližšie informácie nájdeš TU aj osobne u pána Mgr.Kordoša!!!!

  Termín: 03.02. – 08.02.2019. Miesto: Makov, Javorníky.Ubytovanie: horský hotel Hájenka***

  Cena pobytu: 216Eur/osoba - bez štátneho príspevku

  Cena pobytu: 66 Eur - pri čerpaní štátneho príspevku

  150 Eur- štátny príspevok ( hradí štát, len raz za štúdium na SŠ  )

 • JOBSPOTT pre vybrané stredné školy v Trnave

  6.11.2018 sme sa zúčastnili na Jobspotte - foto nájdeš v albume č.258 TU

 • Majstrovstvá okresu v halovom veslovaní stredných škôl 2018/2019

  Majstrovstvá okresu v halovom veslovaní stredných škôl 2018/2019

  Naše dievčatá skončili na 2.mieste,mladší chlapci 1.miesto a starší chlapci 1.miesto. Gratuľujeme!!!!!

  Foto nájdeš TU. 

  Termín : 26.októbra 2018 od 9,00hod. Propozície nájdeš TU

 • DOD na našej škole v dňoch 24.10.-25.10.2018

  DOD na našej škole v dňoch 24.10.-25.10.2018
  24. 10. 2018

  Fotoalbum č.255 nájdeš TU

 • 24.10. Deň prevencie s občianskym združením ACET SR

  Združenie sa zaoberá primárnou prevenciou v oblasti sexuálne prenosných ochorení, závislosti, násilia a výchovy k manželstvu a k rodičovstvu. Prednášky u nás sa dotknú tém:

  Sex a vzťahy,závislosti,sociálne sete,sebahodnota a iné.

  Fotoalbum č.256 nájdeš TU

 • Objednávanie Znamok ISIC Skolou končí 31.10.2018

  Objednávanie Znamok ISIC Skolou končí 31.10.2018

  Keďže sa známky ISIC dajú objednať školou len do konca októbra a budúci týždeň je  prázdninový, tento týždeň je pre objednávanie známok posledný.Po 31.10. si môžete známku ISIC objednať už len cez www.objednaj-preukaz.sk Bližšie info Vám poskytene pani Lovászová.

 • Poďakovanie za RAUT

  Poďakovanie za RAUT

  Poďakovanie patrí  žiakom Strednej odbornej školy obchodu a služieb  v Galante, ktorí nám výrazne pomohli svojou šikovnosťou a umom. Dňa 11.10 2018  žiaci II. a III.ročníka hotelovej akadémie  pod vedením učiteľov odborných predmetov Mgr.Ondruškovej,Ing.Kamenickej zabezpečili obsluhu slávnostnej hostiny formou rautu pri príležitosti 70. výročia založenia našej školy. Foto nájdeš v albume č.254. TU

 • Dostali sme vyznamenanie z mesta

  Pri  príležitosti  70.  výročia založenia našej školy 

  prevzal riaditeľ školy Ing. Ivan Igrici

   od primátora Galanty Petra Pašku

   

  Cenu primátora mesta Galanty

 • 70. výročie založenia školy

   70. výročie založenia školy

  Trnavský samosprávny kraj

  STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA  TECHNICKÁ  GALANTA

  Műszaki Szakközépiskola Galanta

  (naša bývalá PUŠ, SOUP, SOU)

   

   

  Súčasťou tejto akcie je anonymné fotografovanie bez označenia fyzickej osoby. Vyhotovené fotografie sa môžu zverejniť v rámci prezentačných materiálov školy alebo na webstránke školy.
  Svojou účasťou potvrdzujete súhlas s daným fotografovaním na uvedené účely. V prípade nesúhlasu sa akcie buď  nezúčastníte alebo prosím upozornite fotografa alebo usporiadateľa na túto skutočnosť.  V prípade, že to bude možné, budete z fotografovania vylúčení. 

  (Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov)

 • Samsung Electronics Slovakia s.r.o. náš partner

  Vo štvrtok 4.10.2018 bola na našej škole slávnostne odovzdaná dielňa Elektrotechniky a elektroniky pre žiakov odboru Mechanik - mechatronik. Dielňa je zariadená modernými prístrojmi nakúpenými cez sponzorský dar 15 000 euro od f. Samsung Electronics Slovakia s.r.o.Foto nájdeš v albume TU

 • 12.10.2018 AUTOSALÓN 2018

  12.10.2018 AUTOSALÓN 2018

  Foto nájdeš v albumec.253 TU

 • Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2018

  Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2018

  Dňa 5.10.2018 sme absolvovali veľtrh doprovode učiteľov  Ing.Kostolániho a Ing.Horvátha.

 • 3.10.2018 naši študenti navštívili v divadle Nová scéna divadelnú hru

  PUNK ROCK. Hra sa im veľmi páčila a na konci ich čakalo prekvapenie v podobe duskusie so psychológom.

 • Cezpolný beh 26.9.2018

  Naši žiaci skončili na krásnych miestach v silnej konkurencii,chlapci na 4. a dievčatá na 5.mieste - foto v albume č.251 nájdeš TU

 • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2018 na škole

  26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Aj tento rok sa naša škola  prostredníctvom učiteľov cudzích jazykov  zapojila na vyučovacích hodinách k oslave s cieľom upozorniť žiakov na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto organizujeme rôzne aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy.

 • Získali sme nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

  SOŠtech.Galanta získala finančné prostriedky pre projekt s názvom Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante z Integrovaného regionálneho operačného programu  (  IROP )

  Ciele predkladaného projektu sú

  1. Stavebné úpravy a rekonštrukcia budov SOŠtech. :
   1. Rekonštrukcia dielní a odborných učební odborného výcviku v budove tvaru U 
   2. Rekonštrukcia dielní odborného výcviku, vrátane prístavby sociálneho zabezpečenia ( WC, šatne ) a dvoch odborných učební hlavnej budovy odborného výcviku
  2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov SOŠtech.
   1. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy odborného výcviku tvaru U
   2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti hlavnej budovy odborného výcviku
  3. Vybavenie odborných pracovísk pre odborný výcvik Strojárstvo

       obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia odborných pracovísk – dielní

       pre odborný výcvik.

  Spolu bolo 147 predložených projektov v hodnote 104 861 046 € (EÚ zdroje) a je veľmi potešiteľné, že sa naša škola sa dostala do užšieho výberu a grant sme získali.

 • Pridali sme nový modul Nálezisko - straty a nálezy

  Stratili ste alebo našli nejakú vec? Hľadáte nešťastného majiteľa? Práve pre vás je tu nová záložka.

  Stačí poslať email s detailom veci,popis veci a ak je to možné priložené foto veci,ktorú ste stratili alebo nasli a my to zverejníme. 

  Email oznamovateľa musí obsahovať vašu :

  vašu emailovu adresu ,telefónne číslo a meno.

  Ešte pred uverejnením vás budeme kontaktovať  na overejnenie údajov. Bez týchto náležitostí podnet nemôže byť zverejnený.

  Podnety posielajte na adresu: websostechga@gmail.com alebo osobne u triednych učiteľov a následne to zverejníme.

  Horváth 

 • Dôležitý oznam !!!! Máme voľné miesta v nasledovných odboroch

  Riaditeľstvo Strednej odbornej školy v Galante oznamuje deviatakom, ktorí ešte nie sú prijatí na strednú školu, že máme voľné miesta v nasledovných odboroch:
  4- ročný študijný odbor s vyučovacím jazykom slovenským
  2413 K mechanik strojov a zariadení – štúdium je ukončené výučným listom aj maturitným vysvedčením

  3- ročné učebné odbory s vyučovacím jazykom slovenským
  24 87 H 01 autoopravár – mechanik
  24 87 H 02 autoopravár elektrikár
  24 66 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
  45 24 H agromechanizátor,opravár

  3- ročné odbory s vyučovacím jazykom maďarským

  24 87 H  01  autoopravár – mechanik

  24 87 H 02 autoopravár elektrikár

  45 24 H agromechanizátor,opravár

  Prihlášky prijímame do 15.6.2018

 • Prinášame výsledky Súťaže ZRUČNOSTI

  Sutaz_zrucnosti_-_body_.xlsx

  sledky_skol._kola_.docx

  V zmysle nariadenia GDPR ,sme uvedené vysledky sme zaheslovali,záujemcom heslá odvzdajú triedny uctelia.

 • Naša škola sa zapojila do projektu „Kruh obehového hospodárstva“.

  Naša škola sa zapojila do projektu „Kruh obehového hospodárstva“.

  Cieľom tohto projektu je predstaviť a uviesť do praxe podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) vo vybraných školách na Slovensku a v Maďarsku. Ide o Slovensko – Maďarský  projekt, ktorý podporuje Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Na projekte sa začalo pracovať v septembri 2017. Koniec projektu je plánovaný na apríl 2019. V našej škole ho realizuje partner: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN).

  Čo je obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika)

  Od priemyselnej revolúcie sa ekonomiky rozvíjali podľa rastového modelu „vyťaž – vyrob – spotrebuj – zneškodni“. Ide o lineárny model, ktorý je založený na predpoklade, že prírodné zdroje sú bohaté, dostupné, ľahko vyťažiteľné a ich zneškodnenie je lacné. Dnes už vieme, že to už nie je pravda a niečo sa musí zmeniť.

  Obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika) a jeho podstata sú založené na princípe, v rámci ktorého sú všetky produktové a materiálové toky zapojené do svojho cyklu tak, že po použití sa stanú opätovne zdrojmi pre nové produkty a služby. To znamená, že odpad, ako taký už nebude viac existovať.

  Systémy obehového hospodárstva udržiavajú pridanú hodnotu vo výrobkoch čo najdlhšie. Udržiavajú zdroje v hospodárstve aj potom, ako výrobok dosiahol koniec svojej životnosti a to tak, že ich možno znovu a znovu produktívne využiť, čím sa tvorí ďalšia hodnota.

  Žiaci našej školy postupne absolvujú prednášky, workshopy, prípadne seminár na témy: Odpadové hospodárstvo - Odpad zdrojom, Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom - Kompostovanie, Obnoviteľné zdroje energie, Vodné hospodárstvo, Doprava, Odevný priemysel, Zelené budovy - Trvalo udržateľné stavby

  Súčasťou projektu budú aj tematické podujatia, ktorých sa vždy zúčastní akčná skupina žiakov zo slovenskej školy a akčná skupina žiakov z maďarskej školy za účelom výmeny názorov a skúseností. Program podujatia sa prispôsobí aktuálnej situácii. Bude sa jednať napríklad o: Exkurziu (spaľovňa, kompostáreň, zberný dvor, čistiareň odpadových vôd, fotovoltaická elektráreň), Hry – výrobky z odpadov, kresba posteru.

  Pedagógovi sa, zúčastnia prednášok a všetkých sprievodných aktivít. Cieľom je aby téma obehového hospodárstva mohla byť integrovaná do výučbového procesu a fungovania školy aj po ukončení projektu. Každá škola dostane metodickú príručku a edukačné pomôcky pre výučbu, ktorá takto bude môcť prebiehať aj po ukončení projektu.

  Praktickú stránku projektu predstavuje zavedenie triedeného zberu a kompostovania na škole. Škola bude podľa svojich potrieb a možností projektu vybavené nádobami na separovaný zber a technológiou na kompostovanie.Prednáška zo dňa 12.júna 2018

strana:

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné