Navigácia

 • Podporujeme celoživotné vzdelávanie pedagógov

  Učitelia odborných predmetov a majster odborného výcviku na SOŠ technickej v Galante sa zúčastnili trojdňové školenia (24.-26.11.2020) zameraného na návrh priemyselných sietí v rámci konceptu Industry 4.0., safety systémov a programovania PLC. Cieľom školenia bolo zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

 • POKYNY K ORGANIZÁCII ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021 - aktualizované

  1.       Od 12.10.2020 škola prechádza na dištančné vzdelávanie až do odvolania.

  2.       Žiaci budú vzdelávaní online, dištančne cez Edupage, Zoom, Google Meet, e-mailovú komunikáciu

  3.      Žiaci, ktorí nemajú internetové pripojenie si po dohode s triednym učiteľom budú chodiť do školy po úlohy a vypracované úlohy budú nosiť do školy na určené miesto.

  4.   Žiaci sa riadia školským rozvrhom podľa stránky Edupage pre párny a nepárny týždeň. Účasť na dištančnom vyučovaní je povinná. 

  5.       Žiaci zadané úlohy musia odovzdať v termíne, ktorý určí vyučujúci.

  6.  Žiaci, ktorí majú odborný výcvik a odbornú prax v škole, prechádzajú na dištančnú formu štúdia. Štúdium zabezpečuje škola. 

  7.   Žiaci, ktorí majú odborný výcvik a odbornú prax u zamestnávateľa, absolvujú prax podľa pandemických podmienok u  zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ nemá podmienky na absolvovanie praxe žiakov, písomne upovedomí školu o zrušení praxe žiakov. Títo žiaci prejdú na dištančné vzdelávanie, ktoré zabezpečí škola.

  8. Zákonní zástupcovia alebo dospelí žiaci neodkladne ohlásia svoju neprítomnosť na dištančnom vyučovaní kvôli chorobe triednemu učiteľovi. Neúčasť na vyučovaní sa ospravedlňuje  lekárskym potvrdením.

  9.  Absencia žiakov na online hodinách bude zaznamenávaná príslušným vyučujúcim v elektronickej triednej knihe

  10.    Vstup cudzím osobám a zákonným zástupcom do budovy školy je zakázaný, výnimku udeľuje riaditeľka školy

  11.    Všetky zmeny  ohľadom vyučovania budú zverejňované na webovej stránke školy.

  12.    Správy žiakom, zákonným zástupcom budú posielané cez Edupage.

 • Jesenné prázdniny sa posúvajú!!!

  Termín prázdnin je stanovený na dni 30.10.2020 a 2.11.2020. Následne sú prázdniny 6.11. a 9.11. 2020.

 • Prerušenie vyučovania od 12.10.2020 až do odvolania!!!

  Upozornenie!!! Vzhľadom na prerušenie vyučovania od 12.10.2020 (pondelok) proces výučby žiakov bude prebiehať elektronickým vzdelavanim cez edupage a iné dostupné metódy vzdelávania (program Zoom). Každému žiakovi príde sms (mail) od učiteľa z predmetu, ktorý Vás učí na mobilný telefón s konkrétnymi úlohami. 

  Pri takejto výučbe treba mať stiahnutu aplikáciu edupage v mobile alebo sa prihlásiť cez počítač s internetom.

  Vyzývame študentov, aby necestovali do školy.

 • Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 21.09.2020

  Od pondelka 21.9.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa riadneho rozvrhu v súlade s aktuálnymi protiepidemickými nariadeniami.

  Do 30.9.2020 zostáva v platnosti ranný filter a povinné nosenie rúšok a zachovávanie odstupu všade vo vnútorných priestoroch školy. Telesná výchova bude v exteriéri. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 30.9.2020 nevyužívajú.

  Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené podľa harmonogramu (harmonogram na každý deň vydajú zástupcovia riaditeľky ).  Niektoré hodiny budú skrátené, aby sa žiaci mohli odstravovať po menších skupinách. V záujme zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia a v súlade s aktuálnymi nariadeniami a odporúčaniami bude pokrmy, vrátane čistých príborov vydávať personál školskej jedálne.

  Prosíme všetkých, aby dodržiavali pravidlá a opatrenia a boli k sebe ohľaduplní.

  Link na aktualizované informácie: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/

 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

           Pri nástupe do školy je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa.

  tlačivo bezinfekčnosti .pdf

           RIaditeľka Strednej odbornej školy technickej Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galánta na základe odporúčania odboru školstva Trnavského samosprávneho kraja, na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. augusta 2020 a na základe §3 ods.10 vyhlášky č.231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka a  § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.  udeľuje na deň 14. 09. 2020 (pondelok)  riaditeľské voľno pre žiakov Strednej odbornej školy technickej Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galánta.

  Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov.

                                                                                                    Ing. Beáta Kissová

                                                                                                       riaditeľka školyi


 • Dôležitý oznam - začiatok školského roka 2020/2021!!!

  Školský rok 2020/21 začína pre žiakov školy 2.septembra 2020

  • pre žiakov druhého, tretieho štvrtého a nadstavbového štúdia  o 8:00h
  • pre žiakov 1. ročníka o 9:00h

  Všetci žiaci sú povinní priniesť pri nástupe do školy vyplnené dve tlačivá, ktoré si môžete stiahnuť tu:  Dotaznik_a_vyhlasenie_ziaka.docx a Vyhlasenie_ziaka.docx. Informácie súvisiace s nástupom žiakov do školy sú uvedené tu: Nastup_ziakov_do_skoly.pdf.

  Každý žiak pri vstupe do školy je povinný dodržať opatrenia uvedené v obrázku.

  • Žiak vstupuje do budov školy v rúšku
  • Žiak má so sebou náhradné rúško a hygienické vreckovky
  • Žiak pri vrátnici bude zosnímaný termo – kamerou, ktorá vyhodnotí každého, kto vstúpi do budovy školy. Kamera rozpoznáva tvár,  kontroluje teplotu a rozpozná, či má každý, kto do budovy vstúpi na tvári rúško. Na prípad zvýšenej teploty, alebo chýbajúceho rúška upozorní zvukovým signálom.
  • Po vstupe do budov si žiak vydezinfikuje ruky
  • Žiaci sa zdržujú v triedach, ktoré sa pravidelne vetrajú
  • V triedach žiaci musia mať rúško
  • V prípade, že žiak opustí triedu musí mať nasadené rúško
  • Akékoľvek zmeny zdravotného stavu hlási žiak triednemu učiteľovi

  Informácie z MŠVVaŠSR pre stredné školy sú uvedené tu: Infografika.pdf

 • Prajeme krásne prázdniny :)

  30.6.2020 sme slávnostne ukončili školský rok 2019/2020. Pani riaditeľka Ing.Beáta Kissová sa slávnostne prihovorila všetkým žiakom a pedagógom, ktroým poďakovala za ich obetavú prácu. Mnohí žiaci boli ocenení vecnými cenami za ich celoročnú aktivitu. Záverom pani riaditeľka popriala všetkým žiakom pekné prázdniny a množstvo príjemných zážitkov.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

 • Znovuotvorenie školy - školského vyučovania v dňoch 29. - 30. 6.2020 Nezabudnúť rúška!!!

  Vyučovanie v školskom roku 2019/2020 bude prebiehať v dňoch 29.-30.6.2020. Žiadame rodičov neplnoletých žiakov, aby vyplnili prehlásenie na základe pokynov MŠVVaŠ SR. Dňa 29.6.2020 budú iba individuálne stretnutia triednych učiteľov so svojimi žiakmi - ak majú ešte nejaké vybavovania (potvrdeni, ISIC, odovzdávanie učebníc..). 30.6.2020 všetci žiaci prídu do školy na 8:00h (stručné vyhodnotenie 2.polroku, odovzdanie vysvedčení).

  Tlačivo: Vyplni_rodic.docx 

 • Ocenenie pre našu školu v rámci projektu "Rodný môj kraj"

  Ďakujeme našim chlapcom, prvákom zo študijného odboru mechanik-mechatronik a pani učiteľke, ktorá ich viedla projektom, za vzornú reprezentáciu našej školy.

  https://drive.google.com/file/d/1T8A-4JvS8Opu-1P_l9DJpfY7L8fwU7vZ/view

   

 • Voľné miesta po 1.kole prijímacích skúšok

  Riaditeľka SOŠ technickej v Galante vyhlasuje v súlade § 66 ods. 7 zákona č . 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov. 

  Volne_miesta.docx

  Organizácia prijímacieho konania:

  1.prihláška sa podáva do 19.6.2020,                                                                                                                     2.prijímacie konanie 20.6. - 23.6.2020,                                                                                                                   3.odoslanie rozhodnutia o prijatí do 25.6.2020,                                                                                                      4.doručenie potvrdenia o nastúpení na štúdium do 30.6.2020.

 • Organizačné pokyny k prijímacím skúškam pre šk.rok 2020/2021

  Pre končiacich žiakov základných škôl:

  Doručenie prihlášok na strednú školu je do 19.5.2020

  Rozhodnutie o prijatí Vám pošleme najneskôr do 29.5.2020. 

  Uchádzač/zákonný zástupca zapíše žiaka, resp. doručí (osobne alebo elektronicky) potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium do 4.6.2020.

  Potvrdenie_o_nastupeni_na_studium.docx

  Počet obsadených a počet voľných miest zverejníme do 5.6.2020.

  Pre nadstavbové štúdium (absolventov stredných odborných škôl s výučným listom):

  Doručenie prihlášok na strednú školu je do 31.5.2020 (osobne alebo elektronicky).

  Prihlaska na studium //sostechga.edupage.org/blog2/                  

  Nie je potrebné potvrdenie od lekára.

   

   

   

 • Fotosúťaž - ako tráviš voľný čas počas pandémie COVID-19

  Zapájať do súťaže sa môžete do 19.6.2020 

  "Lajkovať" fotky môžeš tu.

 • Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

  Riaditeľka školy podľa Usmernenia MŠVVaŠ SR  na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie , spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 oznamuje žiakom a zákonným zástupcom žiakov , že na konci školského roka 2019/2020 budú klasifikované všetky predmety pre študijné a učebné odbory, okrem predmetu etická výchova.

  Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie:

  1. zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť

  2. pri priebežnom aj záverečnom hodnotení  prihliadať predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v škole

  3. získavanie podkladov:

  • z riešenia zadaných úloh v jednotlivých predmetoch
  • z vypracovaných projektov
  • z vypracovaných portfólií
  • z vypracovaných tematických prác
  • zo slovného hodnotenia
  • z vypracovaných praktických úloh ( fotografie, videá, písomné práce...)
  • z aktívnej  účasti na online vyučovaní
  • z celkového prospechu počas celého školského roka

  4. pred postupom do vyššieho ročníka je možné preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

  5. žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

   

   

   

  V Galante, 17.4.2020                                                                    Ing. Beáta Kissová

                                                                                                            riaditeľka školy

   

   

   

   

                                                                         

   

   

   

 • Trnavský samosprávny kraj zriadil linku pomoci

 • Výzva pre odbor mechanik mechatronik - DUÁL s I.D.C. Holding Pečivárne Sereď

 • ŠTUDUJ MECHATRONIKU

 • OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV

  Prihlášky na strednú školu posielať písomne alebo elektronicky do 15.5.2020.

  Prijímacie skúšky na strednú školu budú do 30.6.2020.

  Podrobnejšie informácie v najbližších dňoch podľa pokynov

  MŠVVaŠ SR. 

  Prosíme všetkých, aby v čase prerušenej prevádzky  v neodkladných záležitostiach kontaktoval školu výlučne elektronicky na mailovú adresu skola@sostechga.edu.sk

 • MATURITA PF IČ a EČ MS 2020 sa ruší !!!

  Slovenský jazyk a literatúra - EČ a PF IČ na šk. rok 2019/2020 sa ruší. 

  Cudzí jazyk (ANJ, NEJ) - EČ a PF IČ na šk. rok 2019/2020 sa ruší 

strana:

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné