Navigácia

 • Pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania!!!

  Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci,

  z dôvodu pretrvávajúceho negatívneho vývoja epidemickej situácie v našom okrese a na základe odporúčania TTSK Vám oznamujem, že od 8.3.2021 pokračujeme naďalej v  dištančnom vzdelávaní do odvolania.

  Prajem Vám všetkým pevné zdravie a prosím ešte o trpezlivosť, kým sa znova uvidíme v škole.

  Ing. Beáta Kissová, riaditeľka školy

 • Jarné prázdniny

 • ERASMUS on-line stretnutie

  Naša škola aktívne participuje na medzinárodnom projekte "European digital learning" v rámci projektu ERASMUS. 

 • Dištančné vzdelávanie - oznam!

  Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci,

  odbor školstva Úradu Trnavského samosprávneho kraja Vám oznamuje, že v dištančnom vzdelávaní pokračujete aj od 22.02.2021 do 26.02.2021, nakoľko epidemiologická situácia ako na Slovensku tak v Trnavskom kraji je stále nepriaznivá. Podľa Covid automatu sa nachádzame v IV. stupni varovania.

  V zmysle Sprievodcu školským rokom 2020/2021 vydané MŠVVaŠ SR
  od 01.03.2021 do 05.03.2021 sú jarné prázdniny pre Trnavský kraj.

  S pozdravom
  vedenie školy

   

 • Možnosti štúdia v školskom roku 2021/2022:

 • TEQBALL už aj u nás na škole

  Teqball je nový šport, ktorý má základy vo futbale a je perfektným doplnkom pre profesionálnych futbalistov a futbalové kluby. Hrá sa na špeciálne zaoblenom stole za účelom zlepšenia techniky, koncentrácie a kondície.

  Pevne veríme, že vytvoríme kvalitné tímy z našich žiakov a prispejeme k rozvoju teqballu.

 • Učitelia sa radia online - uzatváranie známok!!!

  Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu pokračujeme v dištančnom vzdelávaní, čomu sa nezaobišlo ani uzatváranie známok. Porady a kluby učiteľov aj v tomto kalendárnom roku začali online komunikáciou. Pevne veríme, že sa vrátime do škôl a žiakom prajeme veľa trpezlivosti a chuť do učenia.

 • Zimné ráno na školskom dvore

 • Veselé Vianočné sviatky

 • Oznam: Termín prázdnin

  Milí rodičia a žiaci!

  Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa menia termíny vianočných a polročných prázdnin. Dôvodom je vývoj epidemiologickej situácie v našej krajine.                                                                 

  Termín vianočných prázdnin je od 21.12.2020 do 8.1.2021.

  Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

  link: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-11-12-2020/                                                                              Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov plné oddychu, relaxu a pohody.

 • „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2“

           Naša škola sa zapojila do projektu s víziou „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ technickej v Galante“. Základným cieľom je prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce podporou kľúčových gramotností (čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, jazykové zručnosti a IKT zručnosti).

  Projekt je realizovaný aktivitami formou mimoškolskej činnosti, pedagogických klubov a vzdelávania pedagogických zamestnancov školy.

  • Mimoškolská činnosť: sa zameriava na realizáciu záujmových útvarov, t.j. krúžkov a ďalších foriem mimoškolských aktivít zameraných pre žiakov a zvýšenie ich kľúčových gramotností, prispeje k motivácii žiakov a k zvýšeniu ich záujmu o dotknuté oblasti;
  • Pedagogické kluby: zefektívnia prácu a kooperáciu pedagogických zamestnancov aprispejú k výmene skúseností a tvorbe inovatívnych metodík, postupov a materiálov;
  • Vzdelávanie pedagógov: zvýši sa kvalifikácia zamestnancov v oblasti automatizácie, digitalizácie a programovania.

  Záujmové útvary (11 krúžkov a 2 exkurzie), do ktorých sa môžu žiaci prihlásiť:

  • Všeobecno – vzdelávacie: Práca s textom v anglickom jazyku, Počúvanie s porozumením v anglickom jazyku, Pohyb a IKT
  • Odborné: Mladý odborník, IKT v technickej praxi, Alternatíva v automobilovej doprave, Aplikovaná elektronika, Bionik, Priemyselná revolúcia v strojovom obrábaní,  Presné poľnohospodárstvo, Cesta k zelenej škole
  • Exkurzie: Z teórie do praxe, Fyzikálno – technické exkurzie

  V rámci podaktivity SOŠ technická v Galante zrealizuje 4 pedagogické kluby:

  • Klub učiteľov odborných predmetov - hlavným cieľom je zamerať sa na zvýšenie odborných vedomostí žiakov, posilnením ich kľúčových kompetencií a to hlavne čítanie a počúvanie s porozumením, vedieť vyjadriť svoj názor na danú problematiku. Dôležitou časťou komunikácie bude aj vyššia úroveň prepojenia medzipredmetových vzťahov a realizácia jednotlivých tém vo firmách spolupracujúcich so školou.
  • Systémové vzdelávanie v oblasti komunikácie a boja proti extrémizmu – činnosť klubu vychádza z Deklarácie práv dieťaťa, z platnej školskej legislatívy. Cieľom je skvalitnenie klímy a atmosféry v triedach, verbálnej komunikácie a práca s informačnými technológiami (PC ako prostriedok komunikácie)
  • Klub majstrov odborného výcviku – Pedagogický klub majstrov odborného výcviku je zameraný na výmenu pedagogických skúseností z vlastnej činnosti na odbornom výcviku. V prevažnej časti k tvorbe didaktických programov zameraných na zvyšovanie IKT zručností a technického myslenia.
  • Klub učiteľov cudzích jazykov – Klub sa zameriava na výmenu skúseností z vlastnej činnosti členov klubu. Snahou bude zlepšiť výchovu a vzdelávanie na hodinách cudzích jazykov, tvorivými činnosťami, využívaním moderných inovatívnych a aktivizujúcich metód.
 • Ďakujeme za výbornú reprezentáciu v súťaži ZENIT

  24.11.2020 žiak Martin Kováč (II.MT) výborne reprezentoval našu školu v krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike, ktorá sa konala alternatívnou formou prostredníctvom elektronickej komunikácie, bez oficiálneho vyhlásenia výsledkov. Ďakujeme!!!

 • Podporujeme celoživotné vzdelávanie pedagógov

  Učitelia odborných predmetov a majster odborného výcviku na SOŠ technickej v Galante sa zúčastnili trojdňové školenia (24.-26.11.2020) zameraného na návrh priemyselných sietí v rámci konceptu Industry 4.0., safety systémov a programovania PLC. Cieľom školenia bolo zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

 • POKYNY K ORGANIZÁCII ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021 - aktualizované

  1.       Od 12.10.2020 škola prechádza na dištančné vzdelávanie až do odvolania.

  2.       Žiaci budú vzdelávaní online, dištančne cez Edupage, Zoom, Google Meet, e-mailovú komunikáciu

  3.      Žiaci, ktorí nemajú internetové pripojenie si po dohode s triednym učiteľom budú chodiť do školy po úlohy a vypracované úlohy budú nosiť do školy na určené miesto.

  4.   Žiaci sa riadia školským rozvrhom podľa stránky Edupage pre párny a nepárny týždeň. Účasť na dištančnom vyučovaní je povinná. 

  5.       Žiaci zadané úlohy musia odovzdať v termíne, ktorý určí vyučujúci.

  6.  Žiaci, ktorí majú odborný výcvik a odbornú prax v škole, prechádzajú na dištančnú formu štúdia. Štúdium zabezpečuje škola. 

  7.   Žiaci, ktorí majú odborný výcvik a odbornú prax u zamestnávateľa, absolvujú prax podľa pandemických podmienok u  zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ nemá podmienky na absolvovanie praxe žiakov, písomne upovedomí školu o zrušení praxe žiakov. Títo žiaci prejdú na dištančné vzdelávanie, ktoré zabezpečí škola.

  8. Zákonní zástupcovia alebo dospelí žiaci neodkladne ohlásia svoju neprítomnosť na dištančnom vyučovaní kvôli chorobe triednemu učiteľovi. Neúčasť na vyučovaní sa ospravedlňuje  lekárskym potvrdením.

  9.  Absencia žiakov na online hodinách bude zaznamenávaná príslušným vyučujúcim v elektronickej triednej knihe

  10.    Vstup cudzím osobám a zákonným zástupcom do budovy školy je zakázaný, výnimku udeľuje riaditeľka školy

  11.    Všetky zmeny  ohľadom vyučovania budú zverejňované na webovej stránke školy.

  12.    Správy žiakom, zákonným zástupcom budú posielané cez Edupage.

 • Jesenné prázdniny sa posúvajú!!!

  Termín prázdnin je stanovený na dni 30.10.2020 a 2.11.2020. Následne sú prázdniny 6.11. a 9.11. 2020.

 • Prerušenie vyučovania od 12.10.2020 až do odvolania!!!

  Upozornenie!!! Vzhľadom na prerušenie vyučovania od 12.10.2020 (pondelok) proces výučby žiakov bude prebiehať elektronickým vzdelavanim cez edupage a iné dostupné metódy vzdelávania (program Zoom). Každému žiakovi príde sms (mail) od učiteľa z predmetu, ktorý Vás učí na mobilný telefón s konkrétnymi úlohami. 

  Pri takejto výučbe treba mať stiahnutu aplikáciu edupage v mobile alebo sa prihlásiť cez počítač s internetom.

  Vyzývame študentov, aby necestovali do školy.

 • Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 21.09.2020

  Od pondelka 21.9.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa riadneho rozvrhu v súlade s aktuálnymi protiepidemickými nariadeniami.

  Do 30.9.2020 zostáva v platnosti ranný filter a povinné nosenie rúšok a zachovávanie odstupu všade vo vnútorných priestoroch školy. Telesná výchova bude v exteriéri. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 30.9.2020 nevyužívajú.

  Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené podľa harmonogramu (harmonogram na každý deň vydajú zástupcovia riaditeľky ).  Niektoré hodiny budú skrátené, aby sa žiaci mohli odstravovať po menších skupinách. V záujme zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia a v súlade s aktuálnymi nariadeniami a odporúčaniami bude pokrmy, vrátane čistých príborov vydávať personál školskej jedálne.

  Prosíme všetkých, aby dodržiavali pravidlá a opatrenia a boli k sebe ohľaduplní.

  Link na aktualizované informácie: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/

 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

           Pri nástupe do školy je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa.

  tlačivo bezinfekčnosti .pdf

           RIaditeľka Strednej odbornej školy technickej Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galánta na základe odporúčania odboru školstva Trnavského samosprávneho kraja, na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. augusta 2020 a na základe §3 ods.10 vyhlášky č.231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka a  § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.  udeľuje na deň 14. 09. 2020 (pondelok)  riaditeľské voľno pre žiakov Strednej odbornej školy technickej Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galánta.

  Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov.

                                                                                                    Ing. Beáta Kissová

                                                                                                       riaditeľka školyi


 • Dôležitý oznam - začiatok školského roka 2020/2021!!!

  Školský rok 2020/21 začína pre žiakov školy 2.septembra 2020

  • pre žiakov druhého, tretieho štvrtého a nadstavbového štúdia  o 8:00h
  • pre žiakov 1. ročníka o 9:00h

  Všetci žiaci sú povinní priniesť pri nástupe do školy vyplnené dve tlačivá, ktoré si môžete stiahnuť tu:  Dotaznik_a_vyhlasenie_ziaka.docx a Vyhlasenie_ziaka.docx. Informácie súvisiace s nástupom žiakov do školy sú uvedené tu: Nastup_ziakov_do_skoly.pdf.

  Každý žiak pri vstupe do školy je povinný dodržať opatrenia uvedené v obrázku.

  • Žiak vstupuje do budov školy v rúšku
  • Žiak má so sebou náhradné rúško a hygienické vreckovky
  • Žiak pri vrátnici bude zosnímaný termo – kamerou, ktorá vyhodnotí každého, kto vstúpi do budovy školy. Kamera rozpoznáva tvár,  kontroluje teplotu a rozpozná, či má každý, kto do budovy vstúpi na tvári rúško. Na prípad zvýšenej teploty, alebo chýbajúceho rúška upozorní zvukovým signálom.
  • Po vstupe do budov si žiak vydezinfikuje ruky
  • Žiaci sa zdržujú v triedach, ktoré sa pravidelne vetrajú
  • V triedach žiaci musia mať rúško
  • V prípade, že žiak opustí triedu musí mať nasadené rúško
  • Akékoľvek zmeny zdravotného stavu hlási žiak triednemu učiteľovi

  Informácie z MŠVVaŠSR pre stredné školy sú uvedené tu: Infografika.pdf

 • Prajeme krásne prázdniny :)

  30.6.2020 sme slávnostne ukončili školský rok 2019/2020. Pani riaditeľka Ing.Beáta Kissová sa slávnostne prihovorila všetkým žiakom a pedagógom, ktroým poďakovala za ich obetavú prácu. Mnohí žiaci boli ocenení vecnými cenami za ich celoročnú aktivitu. Záverom pani riaditeľka popriala všetkým žiakom pekné prázdniny a množstvo príjemných zážitkov.

strana:

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné