Navigácia

 • Voľné miesta po 1.kole prijímacích skúšok

  Riaditeľka SOŠ technickej v Galante vyhlasuje v súlade § 66 ods. 7 zákona č . 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov. 

  Volne_miesta.docx

  Organizácia prijímacieho konania:

  1.prihláška sa podáva do 19.6.2020,                                                                                                                     2.prijímacie konanie 20.6. - 23.6.2020,                                                                                                                   3.odoslanie rozhodnutia o prijatí do 25.6.2020,                                                                                                      4.doručenie potvrdenia o nastúpení na štúdium do 30.6.2020.

 • Organizačné pokyny k prijímacím skúškam pre šk.rok 2020/2021

  Pre končiacich žiakov základných škôl:

  Doručenie prihlášok na strednú školu je do 19.5.2020

  Rozhodnutie o prijatí Vám pošleme najneskôr do 29.5.2020. 

  Uchádzač/zákonný zástupca zapíše žiaka, resp. doručí (osobne alebo elektronicky) potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium do 4.6.2020.

  Potvrdenie_o_nastupeni_na_studium.docx

  Počet obsadených a počet voľných miest zverejníme do 5.6.2020.

  Pre nadstavbové štúdium (absolventov stredných odborných škôl s výučným listom):

  Doručenie prihlášok na strednú školu je do 31.5.2020 (osobne alebo elektronicky).

  Prihlaska na studium //sostechga.edupage.org/blog2/                  

  Nie je potrebné potvrdenie od lekára.

   

   

   

 • Fotosúťaž - ako tráviš voľný čas počas pandémie COVID-19

  Zapájať do súťaže sa môžete do 19.6.2020 

  "Lajkovať" fotky môžeš tu.

 • Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

  Riaditeľka školy podľa Usmernenia MŠVVaŠ SR  na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie , spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 oznamuje žiakom a zákonným zástupcom žiakov , že na konci školského roka 2019/2020 budú klasifikované všetky predmety pre študijné a učebné odbory, okrem predmetu etická výchova.

  Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie:

  1. zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť

  2. pri priebežnom aj záverečnom hodnotení  prihliadať predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v škole

  3. získavanie podkladov:

  • z riešenia zadaných úloh v jednotlivých predmetoch
  • z vypracovaných projektov
  • z vypracovaných portfólií
  • z vypracovaných tematických prác
  • zo slovného hodnotenia
  • z vypracovaných praktických úloh ( fotografie, videá, písomné práce...)
  • z aktívnej  účasti na online vyučovaní
  • z celkového prospechu počas celého školského roka

  4. pred postupom do vyššieho ročníka je možné preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

  5. žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

   

   

   

  V Galante, 17.4.2020                                                                    Ing. Beáta Kissová

                                                                                                            riaditeľka školy

   

   

   

   

                                                                         

   

   

   

 • Trnavský samosprávny kraj zriadil linku pomoci

 • Výzva pre odbor mechanik mechatronik - DUÁL s I.D.C. Holding Pečivárne Sereď

 • ŠTUDUJ MECHATRONIKU

 • OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV

  Prihlášky na strednú školu posielať písomne alebo elektronicky do 15.5.2020.

  Prijímacie skúšky na strednú školu budú do 30.6.2020.

  Podrobnejšie informácie v najbližších dňoch podľa pokynov

  MŠVVaŠ SR. 

  Prosíme všetkých, aby v čase prerušenej prevádzky  v neodkladných záležitostiach kontaktoval školu výlučne elektronicky na mailovú adresu skola@sostechga.edu.sk

 • MATURITA PF IČ a EČ MS 2020 sa ruší !!!

  Slovenský jazyk a literatúra - EČ a PF IČ na šk. rok 2019/2020 sa ruší. 

  Cudzí jazyk (ANJ, NEJ) - EČ a PF IČ na šk. rok 2019/2020 sa ruší 

 • Prerušenie vyučovania od 30.3.2020 až do odvolania!!!

  Upozornenie!!! Vzhľadom na prerušenie vyučovania od 30.3.2020 proces výučby žiakov bude prebiehať elektronickým vzdelavanim cez edupage. Každému žiakovi príde sms od učiteľa z predmetu, ktorý Vás učí na mobilný telefón s konkrétnymi úlohami. 

  Pri takejto výučbe treba mať stiahnutu aplikáciu edupage v mobile alebo sa prihlásiť cez počítač s internetom. 

   

 • Odbor s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce

 • Workshop nápadov zrealizovaný - Parti projekt

  Dňa 26.2.2020 sa na našej škole uskutočnil workshop nápadov realizovaný našimi žiakmi, ktorí sú zapojení do participatívneho rozpočtu TTSK. Žiaci môžu zrealizovať svoj nápad v hodnote 1000 EUR, ktrorí by zlepšil prostredie školy. Z najlepších nápadov školy sa zvolia tie najlepšie, ktoré je možné zrealizovať. Žiakom ďakujeme za nápady a inšpiráciu.

 • Besedy a ponuka práce pre žiakov - Ozbrojené sily SR a firma Peugeot

  V dňoch 13.2. -14.2.2020 sa uskutočnila na našej škole beseda s profesionálnymi vojakmi z regrutačnej skupiny Trnava a s firmou Peugeot. Besied sa zúčastnili žiaci končiacich ročníkov. Cieľom prednášajúcich bolo nielen predstaviť spôsoby fungovania v jednotlivých útvaroch, ale aj ponuka práce pre našich žiakov. Záujem zo strany žiakov bol veľký, pretože ich odborné zručnosti svedčia o tom, že majú možnosť uplatnenia sa aj v inej profesii, či na kariérnej pozícii.

 • Žiaci sa zapoja do participatívneho rozpočtu

  Naši žiaci sa zapojili tento školský rok do participatívneho rozpočtu TTSK. V rámci tohto rozpočtu môžu navrhnúť svoj projekt pre školu a naučiť sa tvorbu rozpočtov, čo môžu využiť aj v rámci svojich aktivít mimo školy.

 • Lyžiarsky výcvik na Donovaloch

  Tak ako každý rok aj tento sme sa zúčastnili so žiakmi našej školy lyžiarskeho výcviku. Počasie nám prialo a tak si žiaci mohli vychutnávať nádhernú lyžovačku v krásnom lyžiarskom stredisku. Začiatočníci na kurze získali základy lyžovania, ktoré si zdokonalovali a naďalej môžu svoje schopnosti rozvíjať rekreačným športovaním.

 • Naši žiaci na podujatí Kam na vysokú v Holiday Inn.

  Naši žiaci sa zúčastnili výstavy Kam na vysokú v meste Trnava v hoteli Holiday Inn 28.1.2020. Výstava predstavila úspešné firmy, zamestnávateľov a dobré vysoké školy. Zároveň ukázala ako zvládnuť prijímací pohovor a pripraviť životopis. Žiaci sa dozvedeli, že môžu absolvovať individuálne kariérne poradenstvo pri voľbe svojho ďalšieho smerovanie po strednej škole. Ďakujeme organizátorom za takúto akciu. 

 • ÚČELOVÉ CVIČENIE - ochrana života a zdravia

  Pre žiakov našej školy sa v piatok 21.12.2019 konalo Účelové cvičenie - ochrana života a zdravia.

 • Školský futbalový turnaj vyhrala 3.A

  Dňa 18.12.2019 sa konal na škole futbalový turnaj všetkých tried. Súťaž prebiehala najprv vyraďovacími kolami medzi jednotlivými triedami a konečná fáza turnaja pozostávala zoradením mužstiev do 2 skupín. Do semifinále postúpili triedy z prvých dvoch miest. Víťazom turnaja sa stala trieda 3.A. Futbalistom z tejto triedy gratulujeme.

 • Družobná škola v Kecskeméte oslavovala 90. výročie založenia

  Družobným mestom Galanty v Maďarsku je Kecskemét a našou družobnou školou je tamojšia Stredná odborná škola záhradnícka Pála Kocsisa. Škola je pomenovaná podľa významného šľachtitela rôznych druhov vínnej révy. Naša družobná škola bola založená pred 90. rokmi a dodnes úspešne vzdeláva radu mladých ľudí. Škola sa zameriava najmä na pestovanie, aranžovanie a predaj kvetín. K výročiu sme im srdečne zablahoželali. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi.

 • Prváci mechatronici na meraniach na MTF STU v Trnave

  Žiaci I.MT absolvovali elektrotechnické merania na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave. Okrem toho absolvovali hodnotnú prezentáciu o vlastnostiach materiálov v podaní docentky Ivony Černičkovej. Predviedla nám aj model auta na vodíkový pohon. Ďalej žiaci absolvovali exkurziu v Centre excelentnosti (5 osového obrábania). Tu asistenti univerzity predviedli celý rad najnovších technológií obrábania, napr. lasserom, zváranie vo vákuu a pod. Žiaci sa na tomto podujatí obohatili o cenné poznatky.

strana:

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné