Navigácia

Navigácia

 • Prerušenie vyučovania od 12.10.2020 až do odvolania!!!

  Upozornenie!!! Vzhľadom na prerušenie vyučovania od 12.10.2020 (pondelok) proces výučby žiakov bude prebiehať elektronickým vzdelavanim cez edupage a iné dostupné metódy vzdelávania (program Zoom). Každému žiakovi príde sms (mail) od učiteľa z predmetu, ktorý Vás učí na mobilný telefón s konkrétnymi úlohami. 

  Pri takejto výučbe treba mať stiahnutu aplikáciu edupage v mobile alebo sa prihlásiť cez počítač s internetom.

  Vyzývame študentov, aby necestovali do školy.

 • Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 21.09.2020

  Od pondelka 21.9.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa riadneho rozvrhu v súlade s aktuálnymi protiepidemickými nariadeniami.

  Do 30.9.2020 zostáva v platnosti ranný filter a povinné nosenie rúšok a zachovávanie odstupu všade vo vnútorných priestoroch školy. Telesná výchova bude v exteriéri. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 30.9.2020 nevyužívajú.

  Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené podľa harmonogramu (harmonogram na každý deň vydajú zástupcovia riaditeľky ).  Niektoré hodiny budú skrátené, aby sa žiaci mohli odstravovať po menších skupinách. V záujme zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia a v súlade s aktuálnymi nariadeniami a odporúčaniami bude pokrmy, vrátane čistých príborov vydávať personál školskej jedálne.

  Prosíme všetkých, aby dodržiavali pravidlá a opatrenia a boli k sebe ohľaduplní.

  Link na aktualizované informácie: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/

 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

           Pri nástupe do školy je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa.

  tlačivo bezinfekčnosti .pdf

           RIaditeľka Strednej odbornej školy technickej Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galánta na základe odporúčania odboru školstva Trnavského samosprávneho kraja, na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. augusta 2020 a na základe §3 ods.10 vyhlášky č.231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka a  § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.  udeľuje na deň 14. 09. 2020 (pondelok)  riaditeľské voľno pre žiakov Strednej odbornej školy technickej Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galánta.

  Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov.

                                                                                                    Ing. Beáta Kissová

                                                                                                       riaditeľka školyi


 • Dôležitý oznam - začiatok školského roka 2020/2021!!!

  Školský rok 2020/21 začína pre žiakov školy 2.septembra 2020

  • pre žiakov druhého, tretieho štvrtého a nadstavbového štúdia  o 8:00h
  • pre žiakov 1. ročníka o 9:00h

  Všetci žiaci sú povinní priniesť pri nástupe do školy vyplnené dve tlačivá, ktoré si môžete stiahnuť tu:  Dotaznik_a_vyhlasenie_ziaka.docx a Vyhlasenie_ziaka.docx. Informácie súvisiace s nástupom žiakov do školy sú uvedené tu: Nastup_ziakov_do_skoly.pdf.

  Každý žiak pri vstupe do školy je povinný dodržať opatrenia uvedené v obrázku.

  • Žiak vstupuje do budov školy v rúšku
  • Žiak má so sebou náhradné rúško a hygienické vreckovky
  • Žiak pri vrátnici bude zosnímaný termo – kamerou, ktorá vyhodnotí každého, kto vstúpi do budovy školy. Kamera rozpoznáva tvár,  kontroluje teplotu a rozpozná, či má každý, kto do budovy vstúpi na tvári rúško. Na prípad zvýšenej teploty, alebo chýbajúceho rúška upozorní zvukovým signálom.
  • Po vstupe do budov si žiak vydezinfikuje ruky
  • Žiaci sa zdržujú v triedach, ktoré sa pravidelne vetrajú
  • V triedach žiaci musia mať rúško
  • V prípade, že žiak opustí triedu musí mať nasadené rúško
  • Akékoľvek zmeny zdravotného stavu hlási žiak triednemu učiteľovi

  Informácie z MŠVVaŠSR pre stredné školy sú uvedené tu: Infografika.pdf

 • Prajeme krásne prázdniny :)

  30.6.2020 sme slávnostne ukončili školský rok 2019/2020. Pani riaditeľka Ing.Beáta Kissová sa slávnostne prihovorila všetkým žiakom a pedagógom, ktroým poďakovala za ich obetavú prácu. Mnohí žiaci boli ocenení vecnými cenami za ich celoročnú aktivitu. Záverom pani riaditeľka popriala všetkým žiakom pekné prázdniny a množstvo príjemných zážitkov.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

 • Znovuotvorenie školy - školského vyučovania v dňoch 29. - 30. 6.2020 Nezabudnúť rúška!!!

  Vyučovanie v školskom roku 2019/2020 bude prebiehať v dňoch 29.-30.6.2020. Žiadame rodičov neplnoletých žiakov, aby vyplnili prehlásenie na základe pokynov MŠVVaŠ SR. Dňa 29.6.2020 budú iba individuálne stretnutia triednych učiteľov so svojimi žiakmi - ak majú ešte nejaké vybavovania (potvrdeni, ISIC, odovzdávanie učebníc..). 30.6.2020 všetci žiaci prídu do školy na 8:00h (stručné vyhodnotenie 2.polroku, odovzdanie vysvedčení).

  Tlačivo: Vyplni_rodic.docx 

 • Ocenenie pre našu školu v rámci projektu "Rodný môj kraj"

  Ďakujeme našim chlapcom, prvákom zo študijného odboru mechanik-mechatronik a pani učiteľke, ktorá ich viedla projektom, za vzornú reprezentáciu našej školy.

  https://drive.google.com/file/d/1T8A-4JvS8Opu-1P_l9DJpfY7L8fwU7vZ/view

   

 • Voľné miesta po 1.kole prijímacích skúšok

  Riaditeľka SOŠ technickej v Galante vyhlasuje v súlade § 66 ods. 7 zákona č . 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov. 

  Volne_miesta.docx

  Organizácia prijímacieho konania:

  1.prihláška sa podáva do 19.6.2020,                                                                                                                     2.prijímacie konanie 20.6. - 23.6.2020,                                                                                                                   3.odoslanie rozhodnutia o prijatí do 25.6.2020,                                                                                                      4.doručenie potvrdenia o nastúpení na štúdium do 30.6.2020.

 • Organizačné pokyny k prijímacím skúškam pre šk.rok 2020/2021

  Pre končiacich žiakov základných škôl:

  Doručenie prihlášok na strednú školu je do 19.5.2020

  Rozhodnutie o prijatí Vám pošleme najneskôr do 29.5.2020. 

  Uchádzač/zákonný zástupca zapíše žiaka, resp. doručí (osobne alebo elektronicky) potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium do 4.6.2020.

  Potvrdenie_o_nastupeni_na_studium.docx

  Počet obsadených a počet voľných miest zverejníme do 5.6.2020.

  Pre nadstavbové štúdium (absolventov stredných odborných škôl s výučným listom):

  Doručenie prihlášok na strednú školu je do 31.5.2020 (osobne alebo elektronicky).

  Prihlaska na studium //sostechga.edupage.org/blog2/                  

  Nie je potrebné potvrdenie od lekára.

   

   

   

 • Fotosúťaž - ako tráviš voľný čas počas pandémie COVID-19

  Zapájať do súťaže sa môžete do 19.6.2020 

  "Lajkovať" fotky môžeš tu.

 • Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

  Riaditeľka školy podľa Usmernenia MŠVVaŠ SR  na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie , spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 oznamuje žiakom a zákonným zástupcom žiakov , že na konci školského roka 2019/2020 budú klasifikované všetky predmety pre študijné a učebné odbory, okrem predmetu etická výchova.

  Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie:

  1. zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť

  2. pri priebežnom aj záverečnom hodnotení  prihliadať predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v škole

  3. získavanie podkladov:

  • z riešenia zadaných úloh v jednotlivých predmetoch
  • z vypracovaných projektov
  • z vypracovaných portfólií
  • z vypracovaných tematických prác
  • zo slovného hodnotenia
  • z vypracovaných praktických úloh ( fotografie, videá, písomné práce...)
  • z aktívnej  účasti na online vyučovaní
  • z celkového prospechu počas celého školského roka

  4. pred postupom do vyššieho ročníka je možné preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

  5. žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

   

   

   

  V Galante, 17.4.2020                                                                    Ing. Beáta Kissová

                                                                                                            riaditeľka školy

   

   

   

   

                                                                         

   

   

   

 • Trnavský samosprávny kraj zriadil linku pomoci

 • Výzva pre odbor mechanik mechatronik - DUÁL s I.D.C. Holding Pečivárne Sereď

 • ŠTUDUJ MECHATRONIKU

 • OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV

  Prihlášky na strednú školu posielať písomne alebo elektronicky do 15.5.2020.

  Prijímacie skúšky na strednú školu budú do 30.6.2020.

  Podrobnejšie informácie v najbližších dňoch podľa pokynov

  MŠVVaŠ SR. 

  Prosíme všetkých, aby v čase prerušenej prevádzky  v neodkladných záležitostiach kontaktoval školu výlučne elektronicky na mailovú adresu skola@sostechga.edu.sk

 • MATURITA PF IČ a EČ MS 2020 sa ruší !!!

  Slovenský jazyk a literatúra - EČ a PF IČ na šk. rok 2019/2020 sa ruší. 

  Cudzí jazyk (ANJ, NEJ) - EČ a PF IČ na šk. rok 2019/2020 sa ruší 

 • Prerušenie vyučovania od 30.3.2020 až do odvolania!!!

  Upozornenie!!! Vzhľadom na prerušenie vyučovania od 30.3.2020 proces výučby žiakov bude prebiehať elektronickým vzdelavanim cez edupage. Každému žiakovi príde sms od učiteľa z predmetu, ktorý Vás učí na mobilný telefón s konkrétnymi úlohami. 

  Pri takejto výučbe treba mať stiahnutu aplikáciu edupage v mobile alebo sa prihlásiť cez počítač s internetom. 

   

 • Odbor s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce

 • Workshop nápadov zrealizovaný - Parti projekt

  Dňa 26.2.2020 sa na našej škole uskutočnil workshop nápadov realizovaný našimi žiakmi, ktorí sú zapojení do participatívneho rozpočtu TTSK. Žiaci môžu zrealizovať svoj nápad v hodnote 1000 EUR, ktrorí by zlepšil prostredie školy. Z najlepších nápadov školy sa zvolia tie najlepšie, ktoré je možné zrealizovať. Žiakom ďakujeme za nápady a inšpiráciu.

strana:

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné