• Učitelia sa radia online - uzatváranie známok!!!

     • Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu pokračujeme v dištančnom vzdelávaní, čomu sa nezaobišlo ani uzatváranie známok. Porady a kluby učiteľov aj v tomto kalendárnom roku začali online komunikáciou. Pevne veríme, že sa vrátime do škôl a žiakom prajeme veľa trpezlivosti a chuť do učenia.

     • TEQBALL už aj u nás na škole

     • Teqball je nový šport, ktorý má základy vo futbale a je perfektným doplnkom pre profesionálnych futbalistov a futbalové kluby. Hrá sa na špeciálne zaoblenom stole za účelom zlepšenia techniky, koncentrácie a kondície.

      Pevne veríme, že vytvoríme kvalitné tímy z našich žiakov a prispejeme k rozvoju teqballu.

     • Oznam: Termín prázdnin

     • Milí rodičia a žiaci!

      Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa menia termíny vianočných a polročných prázdnin. Dôvodom je vývoj epidemiologickej situácie v našej krajine.                                                                 

      Termín vianočných prázdnin je od 21.12.2020 do 8.1.2021.

      Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

      link: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-11-12-2020/                                                                              Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov plné oddychu, relaxu a pohody.

     • „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2“

     •          Naša škola sa zapojila do projektu s víziou „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ technickej v Galante“. Základným cieľom je prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce podporou kľúčových gramotností (čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, jazykové zručnosti a IKT zručnosti).

      Projekt je realizovaný aktivitami formou mimoškolskej činnosti, pedagogických klubov a vzdelávania pedagogických zamestnancov školy.

      • Mimoškolská činnosť: sa zameriava na realizáciu záujmových útvarov, t.j. krúžkov a ďalších foriem mimoškolských aktivít zameraných pre žiakov a zvýšenie ich kľúčových gramotností, prispeje k motivácii žiakov a k zvýšeniu ich záujmu o dotknuté oblasti;
      • Pedagogické kluby: zefektívnia prácu a kooperáciu pedagogických zamestnancov aprispejú k výmene skúseností a tvorbe inovatívnych metodík, postupov a materiálov;
      • Vzdelávanie pedagógov: zvýši sa kvalifikácia zamestnancov v oblasti automatizácie, digitalizácie a programovania.

      Záujmové útvary (11 krúžkov a 2 exkurzie), do ktorých sa môžu žiaci prihlásiť:

      • Všeobecno – vzdelávacie: Práca s textom v anglickom jazyku, Počúvanie s porozumením v anglickom jazyku, Pohyb a IKT
      • Odborné: Mladý odborník, IKT v technickej praxi, Alternatíva v automobilovej doprave, Aplikovaná elektronika, Bionik, Priemyselná revolúcia v strojovom obrábaní,  Presné poľnohospodárstvo, Cesta k zelenej škole
      • Exkurzie: Z teórie do praxe, Fyzikálno – technické exkurzie

      V rámci podaktivity SOŠ technická v Galante zrealizuje 4 pedagogické kluby:

      • Klub učiteľov odborných predmetov - hlavným cieľom je zamerať sa na zvýšenie odborných vedomostí žiakov, posilnením ich kľúčových kompetencií a to hlavne čítanie a počúvanie s porozumením, vedieť vyjadriť svoj názor na danú problematiku. Dôležitou časťou komunikácie bude aj vyššia úroveň prepojenia medzipredmetových vzťahov a realizácia jednotlivých tém vo firmách spolupracujúcich so školou.
      • Systémové vzdelávanie v oblasti komunikácie a boja proti extrémizmu – činnosť klubu vychádza z Deklarácie práv dieťaťa, z platnej školskej legislatívy. Cieľom je skvalitnenie klímy a atmosféry v triedach, verbálnej komunikácie a práca s informačnými technológiami (PC ako prostriedok komunikácie)
      • Klub majstrov odborného výcviku – Pedagogický klub majstrov odborného výcviku je zameraný na výmenu pedagogických skúseností z vlastnej činnosti na odbornom výcviku. V prevažnej časti k tvorbe didaktických programov zameraných na zvyšovanie IKT zručností a technického myslenia.
      • Klub učiteľov cudzích jazykov – Klub sa zameriava na výmenu skúseností z vlastnej činnosti členov klubu. Snahou bude zlepšiť výchovu a vzdelávanie na hodinách cudzích jazykov, tvorivými činnosťami, využívaním moderných inovatívnych a aktivizujúcich metód.
     • Ďakujeme za výbornú reprezentáciu v súťaži ZENIT

     • 24.11.2020 žiak Martin Kováč (II.MT) výborne reprezentoval našu školu v krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike, ktorá sa konala alternatívnou formou prostredníctvom elektronickej komunikácie, bez oficiálneho vyhlásenia výsledkov. Ďakujeme!!!

     • Podporujeme celoživotné vzdelávanie pedagógov

     • Učitelia odborných predmetov a majster odborného výcviku na SOŠ technickej v Galante sa zúčastnili trojdňové školenia (24.-26.11.2020) zameraného na návrh priemyselných sietí v rámci konceptu Industry 4.0., safety systémov a programovania PLC. Cieľom školenia bolo zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

     • POKYNY K ORGANIZÁCII ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021 - aktualizované

     • 1.       Od 12.10.2020 škola prechádza na dištančné vzdelávanie až do odvolania.

      2.       Žiaci budú vzdelávaní online, dištančne cez Edupage, Zoom, Google Meet, e-mailovú komunikáciu

      3.      Žiaci, ktorí nemajú internetové pripojenie si po dohode s triednym učiteľom budú chodiť do školy po úlohy a vypracované úlohy budú nosiť do školy na určené miesto.

      4.   Žiaci sa riadia školským rozvrhom podľa stránky Edupage pre párny a nepárny týždeň. Účasť na dištančnom vyučovaní je povinná. 

      5.       Žiaci zadané úlohy musia odovzdať v termíne, ktorý určí vyučujúci.

      6.  Žiaci, ktorí majú odborný výcvik a odbornú prax v škole, prechádzajú na dištančnú formu štúdia. Štúdium zabezpečuje škola. 

      7.   Žiaci, ktorí majú odborný výcvik a odbornú prax u zamestnávateľa, absolvujú prax podľa pandemických podmienok u  zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ nemá podmienky na absolvovanie praxe žiakov, písomne upovedomí školu o zrušení praxe žiakov. Títo žiaci prejdú na dištančné vzdelávanie, ktoré zabezpečí škola.

      8. Zákonní zástupcovia alebo dospelí žiaci neodkladne ohlásia svoju neprítomnosť na dištančnom vyučovaní kvôli chorobe triednemu učiteľovi. Neúčasť na vyučovaní sa ospravedlňuje  lekárskym potvrdením.

      9.  Absencia žiakov na online hodinách bude zaznamenávaná príslušným vyučujúcim v elektronickej triednej knihe

      10.    Vstup cudzím osobám a zákonným zástupcom do budovy školy je zakázaný, výnimku udeľuje riaditeľka školy

      11.    Všetky zmeny  ohľadom vyučovania budú zverejňované na webovej stránke školy.

      12.    Správy žiakom, zákonným zástupcom budú posielané cez Edupage.

     • Prerušenie vyučovania od 12.10.2020 až do odvolania!!!

     • Upozornenie!!! Vzhľadom na prerušenie vyučovania od 12.10.2020 (pondelok) proces výučby žiakov bude prebiehať elektronickým vzdelavanim cez edupage a iné dostupné metódy vzdelávania (program Zoom). Každému žiakovi príde sms (mail) od učiteľa z predmetu, ktorý Vás učí na mobilný telefón s konkrétnymi úlohami. 

      Pri takejto výučbe treba mať stiahnutu aplikáciu edupage v mobile alebo sa prihlásiť cez počítač s internetom.

      Vyzývame študentov, aby necestovali do školy.

     • Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 21.09.2020

     • Od pondelka 21.9.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa riadneho rozvrhu v súlade s aktuálnymi protiepidemickými nariadeniami.

      Do 30.9.2020 zostáva v platnosti ranný filter a povinné nosenie rúšok a zachovávanie odstupu všade vo vnútorných priestoroch školy. Telesná výchova bude v exteriéri. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 30.9.2020 nevyužívajú.

      Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené podľa harmonogramu (harmonogram na každý deň vydajú zástupcovia riaditeľky ).  Niektoré hodiny budú skrátené, aby sa žiaci mohli odstravovať po menších skupinách. V záujme zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia a v súlade s aktuálnymi nariadeniami a odporúčaniami bude pokrmy, vrátane čistých príborov vydávať personál školskej jedálne.

      Prosíme všetkých, aby dodržiavali pravidlá a opatrenia a boli k sebe ohľaduplní.

      Link na aktualizované informácie: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/

     • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

     •          Pri nástupe do školy je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa.

      tlačivo bezinfekčnosti .pdf

               RIaditeľka Strednej odbornej školy technickej Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galánta na základe odporúčania odboru školstva Trnavského samosprávneho kraja, na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. augusta 2020 a na základe §3 ods.10 vyhlášky č.231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka a  § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.  udeľuje na deň 14. 09. 2020 (pondelok)  riaditeľské voľno pre žiakov Strednej odbornej školy technickej Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galánta.

      Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov.

                                                                                                        Ing. Beáta Kissová

                                                                                                           riaditeľka školyi


     • Dôležitý oznam - začiatok školského roka 2020/2021!!!

     • Školský rok 2020/21 začína pre žiakov školy 2.septembra 2020

      • pre žiakov druhého, tretieho štvrtého a nadstavbového štúdia  o 8:00h
      • pre žiakov 1. ročníka o 9:00h

      Všetci žiaci sú povinní priniesť pri nástupe do školy vyplnené dve tlačivá, ktoré si môžete stiahnuť tu:  Dotaznik_a_vyhlasenie_ziaka.docx a Vyhlasenie_ziaka.docx. Informácie súvisiace s nástupom žiakov do školy sú uvedené tu: Nastup_ziakov_do_skoly.pdf.

      Každý žiak pri vstupe do školy je povinný dodržať opatrenia uvedené v obrázku.

      • Žiak vstupuje do budov školy v rúšku
      • Žiak má so sebou náhradné rúško a hygienické vreckovky
      • Žiak pri vrátnici bude zosnímaný termo – kamerou, ktorá vyhodnotí každého, kto vstúpi do budovy školy. Kamera rozpoznáva tvár,  kontroluje teplotu a rozpozná, či má každý, kto do budovy vstúpi na tvári rúško. Na prípad zvýšenej teploty, alebo chýbajúceho rúška upozorní zvukovým signálom.
      • Po vstupe do budov si žiak vydezinfikuje ruky
      • Žiaci sa zdržujú v triedach, ktoré sa pravidelne vetrajú
      • V triedach žiaci musia mať rúško
      • V prípade, že žiak opustí triedu musí mať nasadené rúško
      • Akékoľvek zmeny zdravotného stavu hlási žiak triednemu učiteľovi

      Informácie z MŠVVaŠSR pre stredné školy sú uvedené tu: Infografika.pdf

     • Prajeme krásne prázdniny :)

     • 30.6.2020 sme slávnostne ukončili školský rok 2019/2020. Pani riaditeľka Ing.Beáta Kissová sa slávnostne prihovorila všetkým žiakom a pedagógom, ktroým poďakovala za ich obetavú prácu. Mnohí žiaci boli ocenení vecnými cenami za ich celoročnú aktivitu. Záverom pani riaditeľka popriala všetkým žiakom pekné prázdniny a množstvo príjemných zážitkov.

     • Znovuotvorenie školy - školského vyučovania v dňoch 29. - 30. 6.2020 Nezabudnúť rúška!!!

     • Vyučovanie v školskom roku 2019/2020 bude prebiehať v dňoch 29.-30.6.2020. Žiadame rodičov neplnoletých žiakov, aby vyplnili prehlásenie na základe pokynov MŠVVaŠ SR. Dňa 29.6.2020 budú iba individuálne stretnutia triednych učiteľov so svojimi žiakmi - ak majú ešte nejaké vybavovania (potvrdeni, ISIC, odovzdávanie učebníc..). 30.6.2020 všetci žiaci prídu do školy na 8:00h (stručné vyhodnotenie 2.polroku, odovzdanie vysvedčení).

      Tlačivo: Vyplni_rodic.docx 

     • Voľné miesta po 1.kole prijímacích skúšok

     • Riaditeľka SOŠ technickej v Galante vyhlasuje v súlade § 66 ods. 7 zákona č . 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov. 

      Volne_miesta.docx

      Organizácia prijímacieho konania:

      1.prihláška sa podáva do 19.6.2020,                                                                                                                     2.prijímacie konanie 20.6. - 23.6.2020,                                                                                                                   3.odoslanie rozhodnutia o prijatí do 25.6.2020,                                                                                                      4.doručenie potvrdenia o nastúpení na štúdium do 30.6.2020.

     • Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

     • Riaditeľka školy podľa Usmernenia MŠVVaŠ SR  na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie , spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 oznamuje žiakom a zákonným zástupcom žiakov , že na konci školského roka 2019/2020 budú klasifikované všetky predmety pre študijné a učebné odbory, okrem predmetu etická výchova.

      Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie:

      1. zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť

      2. pri priebežnom aj záverečnom hodnotení  prihliadať predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v škole

      3. získavanie podkladov:

      • z riešenia zadaných úloh v jednotlivých predmetoch
      • z vypracovaných projektov
      • z vypracovaných portfólií
      • z vypracovaných tematických prác
      • zo slovného hodnotenia
      • z vypracovaných praktických úloh ( fotografie, videá, písomné práce...)
      • z aktívnej  účasti na online vyučovaní
      • z celkového prospechu počas celého školského roka

      4. pred postupom do vyššieho ročníka je možné preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      5. žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

       

       

       

      V Galante, 17.4.2020                                                                    Ing. Beáta Kissová

                                                                                                                riaditeľka školy

       

       

       

       

                                                                             

       

       

       

  • Kontakty

   • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
   • skola@sostechga.edu.sk
   • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
   • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
   • 00158984
   • SK2021009265
   • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
   • 100001957