• Ďakujeme za výbornú reprezentáciu v súťaži ZENIT

     • 24.11.2020 žiak Martin Kováč (II.MT) výborne reprezentoval našu školu v krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike, ktorá sa konala alternatívnou formou prostredníctvom elektronickej komunikácie, bez oficiálneho vyhlásenia výsledkov. Ďakujeme!!!

     • Podporujeme celoživotné vzdelávanie pedagógov

     • Učitelia odborných predmetov a majster odborného výcviku na SOŠ technickej v Galante sa zúčastnili trojdňové školenia (24.-26.11.2020) zameraného na návrh priemyselných sietí v rámci konceptu Industry 4.0., safety systémov a programovania PLC. Cieľom školenia bolo zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

     • POKYNY K ORGANIZÁCII ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021 - aktualizované

     • 1.       Od 12.10.2020 škola prechádza na dištančné vzdelávanie až do odvolania.

      2.       Žiaci budú vzdelávaní online, dištančne cez Edupage, Zoom, Google Meet, e-mailovú komunikáciu

      3.      Žiaci, ktorí nemajú internetové pripojenie si po dohode s triednym učiteľom budú chodiť do školy po úlohy a vypracované úlohy budú nosiť do školy na určené miesto.

      4.   Žiaci sa riadia školským rozvrhom podľa stránky Edupage pre párny a nepárny týždeň. Účasť na dištančnom vyučovaní je povinná. 

      5.       Žiaci zadané úlohy musia odovzdať v termíne, ktorý určí vyučujúci.

      6.  Žiaci, ktorí majú odborný výcvik a odbornú prax v škole, prechádzajú na dištančnú formu štúdia. Štúdium zabezpečuje škola. 

      7.   Žiaci, ktorí majú odborný výcvik a odbornú prax u zamestnávateľa, absolvujú prax podľa pandemických podmienok u  zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ nemá podmienky na absolvovanie praxe žiakov, písomne upovedomí školu o zrušení praxe žiakov. Títo žiaci prejdú na dištančné vzdelávanie, ktoré zabezpečí škola.

      8. Zákonní zástupcovia alebo dospelí žiaci neodkladne ohlásia svoju neprítomnosť na dištančnom vyučovaní kvôli chorobe triednemu učiteľovi. Neúčasť na vyučovaní sa ospravedlňuje  lekárskym potvrdením.

      9.  Absencia žiakov na online hodinách bude zaznamenávaná príslušným vyučujúcim v elektronickej triednej knihe

      10.    Vstup cudzím osobám a zákonným zástupcom do budovy školy je zakázaný, výnimku udeľuje riaditeľka školy

      11.    Všetky zmeny  ohľadom vyučovania budú zverejňované na webovej stránke školy.

      12.    Správy žiakom, zákonným zástupcom budú posielané cez Edupage.

   • Kontakty

    • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
    • skola@sostechga.edu.sk
    • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
    • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
    • 00158984
    • SK2021009265
    • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
    • 100001957