Navigácia

Maturitná skúška

Maturita 2021

PREDMETY MATURITNEJ SKÚŠKY

Žiak strednej odbornej školy a konzervatória s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

1. slovenský jazyk a literatúra,

2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov,

3. teoretická časť odbornej zložky,

4. praktická časť odbornej zložky.

 

Externá časť a písomná forma internej časti MS

EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry je centrálne zadaný písomný test obsahujúci osem ukážok. Ku každej ukážke sa viaže päť úloh s výberom odpovede zo štyroch možností a tri úlohy s krátkou odpoveďou. Čas na vypracovanie úloh testu je 100 minút. Po prestávke nasleduje PFIČ MS. K nej je pripravený súbor štyroch tém. Žiak si vyberie jednu tému a k nej určenú žánrovú formu. Čas na vypracovanie je 150 minút. Žiak môže počas PFIČ MS používať určenú literatúru (pravidlá pravopisu a slovníky), ktorá bude pripravená v učebni.

EČ MS zo skupiny cudzích jazykov je centrálne zadaný písomný test, ktorý overuje komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. Čas na vypracovanie 36 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou na úrovni B1 je 100 minút, čas na vypracovanie 46 úloh s výberom odpovede a 34 úloh s krátkou odpoveďou na úrovni B2 je 120 minút. Po prestávke nasleduje PFIČ MS, ku ktorej je centrálne pripravené zadanie so štruktúrovaným obsahom v určenej žánrovej forme, preložené do každého cudzieho jazyka, ktoré vypracujú všetci žiaci. Čas na vypracovanie je 60 minút.

Ústna forma internej časti MS

Maturitné zadanie obsahuje dve alebo tri samostatné úlohy, ktoré sú podľa možností a charakteru predmetu z viacerých tematických okruhov. Maturitné zadania sa nezverejňujú! Žiak má 20 minút na prípravu svojej odpovede (výnimkou je informatika a deskriptívna geometria, v ktorých je na prípravu určených 30 minút) a následne 20 minút na odpoveď. 

Na ÚFIČ MS teoretickej časti odbornej zložky si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém. Maturitné témy sa nezverejňujú! Žiak má 30 minút na prípravu svojej odpovede a následne 30 minút na odpoveď. 

Na praktickú časť odbornej zložky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú. Témy sa nezverejňujú! 

V jeden deň môže žiak vykonať ÚFIČ MS (okrem praktickej časti odbornej zložky) najviac z troch predmetov. ÚFIČ MS zo všetkých predmetov (okrem praktickej časti odbornej zložky) žiak vykoná v priebehu najviac piatich pracovných dní. ÚFIČ MS je verejná.

Žiak si na každú časť MS prinesie občiansky preukaz a vypne mobilný telefón.

UKONČENIE MS A ŠTÚDIA

Ak žiak neospravedlní svoju neúčasť na MS alebo jeho ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium zanechal (prestáva byť žiakom školy). Neúčasť na MS z dobrovoľného predmetu nie je potrebné ospravedlňovať, pri neúčasti sa žiak nehodnotí. Je však vhodné z organizačných dôvodov, aby žiak ospravedlnil svoju neúčasť najneskôr týždeň pred skúškou.

Ak sa žiak na niektorej časti MS správa nevhodným spôsobom, predseda PMK alebo dozerajúci učiteľ jeho skúšku preruší. Ak predseda ŠMK alebo PMK nedovolí žiakovi v skúške pokračovať, ďalší postup rieši Usmernenie MŠVVaŠ SR ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia. Napr. ak bola žiakovi prerušená EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry alebo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, žiak už ďalej MS nekoná. Celú maturitnú skúšku, t. j. EČ, PFIČ a ÚFIČ MS vykoná zo všetkých predmetov až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

Dňom nasledujúcom po dni, keď žiak úspešne vykonal MS, prestáva byť žiakom školy.

Ak žiak nevykonal v určenom termíne MS a bola mu povolená opravná skúška, odklad skúšky alebo jej opakovanie, zachovávajú sa mu práva a povinnosti žiaka do konca školského roka, v ktorom mal štúdium ukončiť. 

Externá časť  MS a písomná forma  internej časti MS v školskom roku 2020/2021:

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2020/2021 sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) v dňoch:

  • od 7. 4. 2021 - podrobnosti sa zverejnia do 31.3.2021
  • UPOZORNENIE -  písomná forma externej časti maturitnej skúšky sa RUŠÍ

 

 

Praktická časť odbornej zložky

 Odbory

 

  • praktická realizácia a prevedenie                     
    komplexnej úlohy
     
  • obhajoba vlastného projektu

 

 

2679 K Mechanik mechatronik

 

3757 L Dopravná prevádzka

2414 L04 Strojárstvo - podnikanie a služby

4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného                  hospodárstva 

 

 

Ústna forma internej časti

 24. 05. - 28. 05. 2021

 

 

 

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné