Navigácia

Nadstavbové štúdium

Štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov stredných odborných škôl, ktorí už majú stredné odborné vzdelanie(výučný list). 

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie trojročného učebného odboru, výučný list, zdravotná spôsobilosť

U nás môžeš študovať nasledujúce odbory : 

3757 L 01 Dopravná prevádzka 01 cestná a mestská doprava

2414 L 04 Strojárstvo 04 podnikanie a služby

4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a  lesného hospodárstva

V študijných odboroch sa zohľadňuje nadväznosť na absolvovaný učebný odbor. Štúdium trvá minimálne dva roky. Organizuje sa ako denné štúdium, štúdium popri zamestnaní alebo ako kombinované štúdium. 

 

3757 L Dopravná prevádzka 

Dĺžka štúdia : 2 roky

Spôsob ukončenia prípravy : maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Možnosť aj diaľkového štúdia
 

Profil absolventa:
absolvent študijného odboru má ucelené základné teoretické vedomosti z oblasti dopravy, vie používať výpočtovú techniku, pozná organizáciu cestnej dopravy, technické parametre vozidiel, ich opravy a údržbu, ovláda platnú legislatívu v oblasti cestnej dopravy.

Príprava absolventa:
pozostáva zo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký), matematika, fyzika, informatika. Odborných predmetov zameraných na prevádzku cestnej a mestskej dopravy, elektrozariadenia motorových vozidiel, výpočtovú techniku, ekonomiku a odbornej praxe.

Pracovné uplatnenie absolventa:
v dopravných organizáciách ako technickí zamestnanci v oblasti cestnej a mestskej dopravy pri organizovaní dopravy, ako technik diagnostických zariadení a pod.

Nadväzná odborná príprava:
po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa môže absolvent uchádzať o štúdium na vysokých školách.

2414 Strojárstvo  zameranie: 04 podnikanie a služby

Dĺžka štúdia : 2 roky

Spôsob ukončenia prípravy : maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Možnosť aj diaľkového štúdia

Profil absolventa:

pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získa absolvent odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory a schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti samostatne aj v tíme. 

Príprava absolventa:
pozostáva zo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký), matematika, fyzika, informatika. Odborných predmetov zameraných na strojárstvo, podnikanie a služby v strojárskom priemysle, výpočtovú techniku, ekonomiku a odbornej praxe.

Pracovné uplatnenie absolventa

Absolvent vie samostatne technicky myslieť a rozhodovať, aplikovať v praxi základy technickej mechaniky. Vie zhotoviť a čítať strojárske výkresy, vypracovať technickú dokumentáciu s využitím výpočtovej techniky s príslušným softvérom, pozná a vie vypracovať technologické postupy výroby a dokáže viesť účtovnú dokumentáciu. Je schopný vykonávať bežnú údržbu, kontrolu a meranie v oblasti strojárstva. Vie vypracovať podnikový zámer.  Dokáže sa vyjadrovať v cudzom jazyku v bežnom spoločenskom a pracovnom styku. 
Pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany a ochrane životného prostredia pri uvedenej činnosti.

Nadväzná odborná príprava:
po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa môže absolvent uchádzať o štúdium na vysokých školách.

 

4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Dĺžka štúdia : 2 roky

Spôsob ukončenia prípravy : maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Možnosť aj diaľkového štúdia
 

Profil absolventa:

Študijný odbor mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva je určený pre absolventov učebného odboru mechanik opravár pre lesné stroje a zariadenia a príbuzné učebné odbory. Absolvent tohto nadstavbového študijného odboru je schopný samostatne vykonávať práce pri plánovaní, evidencii a optimalizácii opravárenských a údržbárskych technologických postupoch, pri celkovom diagnostikovaní technického stavu mechanizačných zariadení

Príprava absolventa:
pozostáva zo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký), matematika, fyzika, informatika. Odborných predmetov zameraných na mechanizáciu, výpočtovú techniku, ekonomiku a odbornej praxe.

Pracovné uplatnenie absolventa:
úspešným ukončením štúdia maturitnou skúškou sa môžu absolventi zamestnať v lesných závodoch, v lesných prevádzkach, je schopný vykonávať práce súvisiace s  riadením a organizovaním malých prevádzok, aj ako živnostníci.

Nadväzná odborná príprava:
po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa môže absolvent uchádzať o štúdium na vysokých školách.

Fotogaléria

Otázky na vedenie školy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme. Ďakujeme,vedenie školy.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné