• Oznam: Termín prázdnin

     • Milí rodičia a žiaci!

      Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa menia termíny vianočných a polročných prázdnin. Dôvodom je vývoj epidemiologickej situácie v našej krajine.                                                                 

      Termín vianočných prázdnin je od 21.12.2020 do 8.1.2021.

      Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

      link: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-11-12-2020/                                                                              Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov plné oddychu, relaxu a pohody.

     • „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2“

     •          Naša škola sa zapojila do projektu s víziou „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ technickej v Galante“. Základným cieľom je prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce podporou kľúčových gramotností (čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, jazykové zručnosti a IKT zručnosti).

      Projekt je realizovaný aktivitami formou mimoškolskej činnosti, pedagogických klubov a vzdelávania pedagogických zamestnancov školy.

      • Mimoškolská činnosť: sa zameriava na realizáciu záujmových útvarov, t.j. krúžkov a ďalších foriem mimoškolských aktivít zameraných pre žiakov a zvýšenie ich kľúčových gramotností, prispeje k motivácii žiakov a k zvýšeniu ich záujmu o dotknuté oblasti;
      • Pedagogické kluby: zefektívnia prácu a kooperáciu pedagogických zamestnancov aprispejú k výmene skúseností a tvorbe inovatívnych metodík, postupov a materiálov;
      • Vzdelávanie pedagógov: zvýši sa kvalifikácia zamestnancov v oblasti automatizácie, digitalizácie a programovania.

      Záujmové útvary (11 krúžkov a 2 exkurzie), do ktorých sa môžu žiaci prihlásiť:

      • Všeobecno – vzdelávacie: Práca s textom v anglickom jazyku, Počúvanie s porozumením v anglickom jazyku, Pohyb a IKT
      • Odborné: Mladý odborník, IKT v technickej praxi, Alternatíva v automobilovej doprave, Aplikovaná elektronika, Bionik, Priemyselná revolúcia v strojovom obrábaní,  Presné poľnohospodárstvo, Cesta k zelenej škole
      • Exkurzie: Z teórie do praxe, Fyzikálno – technické exkurzie

      V rámci podaktivity SOŠ technická v Galante zrealizuje 4 pedagogické kluby:

      • Klub učiteľov odborných predmetov - hlavným cieľom je zamerať sa na zvýšenie odborných vedomostí žiakov, posilnením ich kľúčových kompetencií a to hlavne čítanie a počúvanie s porozumením, vedieť vyjadriť svoj názor na danú problematiku. Dôležitou časťou komunikácie bude aj vyššia úroveň prepojenia medzipredmetových vzťahov a realizácia jednotlivých tém vo firmách spolupracujúcich so školou.
      • Systémové vzdelávanie v oblasti komunikácie a boja proti extrémizmu – činnosť klubu vychádza z Deklarácie práv dieťaťa, z platnej školskej legislatívy. Cieľom je skvalitnenie klímy a atmosféry v triedach, verbálnej komunikácie a práca s informačnými technológiami (PC ako prostriedok komunikácie)
      • Klub majstrov odborného výcviku – Pedagogický klub majstrov odborného výcviku je zameraný na výmenu pedagogických skúseností z vlastnej činnosti na odbornom výcviku. V prevažnej časti k tvorbe didaktických programov zameraných na zvyšovanie IKT zručností a technického myslenia.
      • Klub učiteľov cudzích jazykov – Klub sa zameriava na výmenu skúseností z vlastnej činnosti členov klubu. Snahou bude zlepšiť výchovu a vzdelávanie na hodinách cudzích jazykov, tvorivými činnosťami, využívaním moderných inovatívnych a aktivizujúcich metód.
   • Kontakty

    • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALÁNTA
    • skola@sostechga.edu.sk
    • Použitím čísla sekretariátu: 031/7802492 budete následne prepojený na vami požadovaného účastníka. V prípade potreby nám napíšte na email školy a vaša požiadavka bude postúpená. Ing.Beáta Kissová riaditeľka školy emailový kontakt: riaditel.sostechgalanta@gmail.com alternatívny email: beakiss25@gmail.com pevná linka: 031/7803578 mobil: 0903 481 117 Ing.Martin Slahučka zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie martin.slahucka@gmail.com pevná linka:031/7010202 mobil: 0910 459 615 Ing. Katarína Palkovičová zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie emailový kontakt: katarina.palkovic@gmail.com pevná linka: 031/7802492 mobil: 0910 459 616 Ing. Tünde Kováčová zástupkyňa riaditeľky pre Technicko - hospodársky úsek: pevná linka: 031/7804160 Ing.Andrej Bórik Hlavný majster odborného výcviku mobil: 0903 481 116 p.Beáta Pincéšová Vedúca jedálne a kuchyne: pevná linka: 031/7802492 mobil: 0918 474 759 Odhlásenie z obedu prosíme oznámiť deň vopred alebo do 8.00 hod. aktuálneho dňa.
    • Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta 924 34 Galanta Slovakia
    • 00158984
    • SK2021009265
    • Hospodárska činnosť: 7000495316/8180 Podnikateľská činnosť: SK88 8180 0000 0070 0049 5287 Školské stravovanie: SK06 8180 0000 0070 0049 5308
    • 100001957